Valg i KLF

I marts og april 2018 er der valg til Københavns Lærerforenings formandskab, bestyrelse samt valg af supplerende kongresdelegerede.

Vi har herunder samlet nogle informationer om valget og procedurer for valghandlingen, så interesserede kan holde sig orienteret.  '

Generelt om valgene:

Der skal vælges:

en formand, en næstformand, 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter til bestyrelsen

Alle ovennævnte er også kongresdelegerede. KLF har i alt 18 kongresdelegerede i DLF.

Hvis nogle af ovenstående også er medlem af Hovedstyrelsen, tæller de ikke med blandt KLF's kongresdelegerede.

Der skal derfor vælges mellem 5 – 7 yderligere kongresdelegerede. I øjeblikket er to Hovedstyrelsesmedlemmer blandt kandidaterne til bestyrelsesvalget.

Ved valget til formand kan man afgive 1 stemme
Ved valget til næstformand kan man afgive 1 stemme
For at blive valgt til formand eller næstformand kræves 50 % af de på kandidaterne afgivne stemme, hvis det ikke er tilfældet foretages omvalg blandt de to kandidater, der har fået flest stemmer .

Ved valget af den øvrige bestyrelse har man 11 stemmer (Der skal vælges 7 personer til bestyrelsen og 4 suppleanter). Der kan kun afgives 1stemme pr. kandidat.

Ved valget af yderligere kongresdelegerede har man 7 stemmer. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kandidat.

Da formandskandidaterne og næstformandskandidaterne også opstiller som kandidater til bestyrelsen, afholdes først formands- og næstformandsvalg, og når dette er opgjort, bestyrelsesvalg.

Formands- og næstformandsvalget afgøres i samme valgrunde. Såfremt en kandidat, der opstiller til begge poster, vælges til formand, vil dette valg være gældende. 

Ved valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen afgør almindelig stemmeflerhed valget, således at de (3)4 kvindelige kandidater og de (3)4 mandlige kandidater, der har opnået flest stemmer, er bestyrelsesmedlemmer, og de to næste kvindelige og de to næste mandlige kandidater er suppleanter i rækkefølge efter deres stemmetal for henholdsvis kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt næstformanden er en mand, skal der kun vælges 3 mandlige medlemmer til bestyrelsen, såfremt næstformanden er en kvinde, skal der kun vælges 3 kvindelige medlemmer til bestyrelsen. 

Ved valget af supplerende kongresdelegerede er der ikke kønskvotering.

Kalender for valget til bestyrelsen

 

Afstemningsrunde om valg af formand og næstformand foregår 12. marts kl. 9.00 til 15. marts kl. 16.00Valget foregår ved elektronisk urafstemning. Resultatet vil foreligge 15. marts kl. 17.00 på hjemmesiden. Der kræves 50 % af de på kandidaterne afgivne stemmer for at blev valgt i første runde.

Afstemningsrunde om valg af formand og næstformand (eventuelt) foregår 19. marts kl. 9.00 til 22. marts kl. 16.00. Denne afstemning gennemføres såfremt der ikke er en kandidat til formands- eller næstformandsvalget, der opnår mindst 50 % af de på kandidaterne afgivne stemmer i første valgrunde. Resultatet vil foreligge 22. marts kl. 17.00 på hjemmesiden.

Afstemningsrunde om valg af næstformand (eventuelt) foregår 9. april kl. 9.00 til 12. april kl. 16.00 Der kan evt. blive brug for en 3. runde omkring næstformandsvalget, hvis den valgte formand i 2. runde er identisk med den næstformandskandidat, der blev valgt i 1. runde med over 50 % af de afgivne stemmer.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00. Her vælges den øvrige bestyrelse på 7 medlemmer. Hvis den valgte næstformand er en kvinde, skal der vælges 3 kvinder og 4 mænd. Hvis den valgte næstformand er en mand, skal der vælges 4 kvinder og 3 mænd. Der skal desuden vælges 2 kvindelige og 2 mandlige suppleanter.