TR-møde på PLYS

Tiden blev ikke spildt, da stort set alle KLF’s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter var samlet til ekstraordinært TR-møde på Amager. Orientering, gruppearbejde og valgtaler fra hovedstyrelses-kandidaterne var på den minutiøst planlagte dagsorden.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 08. november 2015
Foto: Jan Klint
Foto: Jan Klint

Jan Trojaborg bød velkommen til de mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der fyldte salen på Peder Lykke Skolen. I sin indledning takkede han for den store indsats, som TR’erne havde leveret i forbindelse med KLF’s spørgeskemaundersøgelse om personaleomsætningen efter første år med skolereform og nye arbejdstidsregler.

”Vi har behov for hele tiden at kunne dokumentere vores påstande, og derfor er sådan en undersøgelse vigtig”, understregede han. Stort set alle skoler har deltaget i undersøgelsen, som ifølge Jan Trojaborg kortlægger, at København har lidt et stort erfarings- og tempotab ude på skolerne. Over 400 lærere og børnehaveklasseledere er stoppet - heraf har 60 af dem fået job på en anden skole i København. Der var ved skoleårets start 39 ubesatte stillinger, og skolerne har svært ved at rekruttere uddannede lærere til stillingerne.

Overenskomsten skal evalueres

Jan Trojaborg orienterede forsamlingen om den kommende evaluering af initiativerne fra OK 15, som foregår på skoler over hele landet i uge 45 - 46. Danmarks Lærerforening har udsendt en drejebog til landets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som skal danne udgangspunktet for lokale drøftelser på skolerne. De lokale fællesbesvarelser skal indsendes til DLF, men vil også blive drøftet på områdemøder i januar, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne bliver inviteret.

Der kommer ligeledes til at være drøftelser mellem KL og DLF og mellem kommunerne og kredsene, som aftaleteksten forpligter parterne til.

”Det er en vigtig manifestation, når alle lærere i Danmark på samme tid giver deres tilbagemeldinger på oplevelser med udmøntningen af initiativerne i OK 15”, forklarede Jan Trojaborg, som understregede vigtigheden af, at så mange som muligt deltager i tilbagemeldingen. ”Tænk hvis vi kunne nå dertil, hvor alle i samfundet var enige om, at man skal investere i folkeskolen”.

Evalueringsmødet skal efter aftale med skoleledelsen kunne afholdes i arbejdstiden, hvilket bør sikre, at de fleste har mulighed for at deltage i den vigtige tilbagemelding. Formanden henviste til aftaleteksten og den dialog, som KLF har haft med forvaltningen og skolelederforeningen.

Herefter var der afsat tid til, at TR og AMR i områderne kunne mødes til gruppedrøftelser og forberedelse af de kommende evalueringsmøder på skolerne. 

Arbejdsmiljøet i fokus

Lars Sørensen gennemgik en række overordnede resultater fra konsulentfirmaet Orbicons gennemgang af 9 udvalgte skolers arbejdsmiljø. Resultatet af Orbicons undersøgelse viste, at flere af skolerne havde problemer med ordentlig ventilation i forberedelseslokalerne og unødig støj, idet lærernes forberedelseslokaler ofte ligger tæt op ad elevområder. Blandt de mere positive ting var dog, at der ikke var problemer med lyset ved arbejdspladserne, og generelt var en god efterklangstid – hvor lyden ikke bevæger sig for hurtigt gennem lokalet. De små lyspunkter fik forsamlingen til at trække på smilebåndene. 

De 9 skoler har fået anbefalinger til, hvordan de kan arbejde videre med de forhold, som er kritisable. KLF har spurgt BUF, hvad planen er for de øvrige skoler i København. Ifølge Lars Sørensen bliver der sat et projekt i gang i samarbejde med Innovationshuset, som kan vejlede skolerne om arbejdsforholdene, og der vil være en gruppe, hvor KLF er repræsenteret, som i samarbejde med Innovationshuset vil gå ind og vurdere, hvad skolerne har brug for.

Lars Sørensen pegede på, at der i forbindelse med etableringen af arbejdspladserne på skolerne allerede dengang var mulighed for at bruge Arbejdsmiljø København – ifølge Obicons undersøgelse er det desværre kun ganske få skoler, der har gjort brug af det.

”Det kan være dyrt i sidste ende, for der kan være en masse ting, man nu skal lave om”, påpegede Lars Sørensen.

Han henviste også til de nedslående resultater fra forårets trivselsundersøgelse, hvor lærerne som eneste faggruppe lå i bund på de fleste parametre. 

”Det er vigtigt, at I som TR og AMR tager resultaterne af Trivselsundersøgelsen op i TRIO og MED, så I sammen med ledelsen og med personalegruppen får lavet en handlingsplan for de steder, som ikke fungerer”, forklarede Lars Sørensen. 

Efterfølgende blev forsamlingen sendt ud i grupper for at udfylde et ark omhandlende besøg fra Arbejdstilsynet. Foreningen ønsker at have et overblik over, hvilke skoler, der i det seneste år har haft besøg af Arbejdstilsynet, og hvilke bemærkninger eller påbud skolerne har fået.

TR-mødet vekslede mellem orienteringspunkter fra KLF og gruppearbejde. Foto: Jan Klint
TR-mødet vekslede mellem orienteringspunkter fra KLF og gruppearbejde. Foto: Jan Klint

Arbejdstilsynet vil i år besøge 150 grundskoler i hele landet - hvis fordelingen af besøg er ligeligt fordelt, vil København kunne forvente, at op mod 12 - 15 skoler får besøg. Heraf har nogle københavnske skoler allerede haft besøg.

”Arbejdstilsynet har fokus på områder, hvor der er et ekstra stærkt behov for opmærksomhed på: tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet, steder hvor man arbejder med mennesker, vold, og trusler om vold, samt seksuel chikane og mobning”, listede Lars Sørensen op for salen. Det kan være svært at lave handleplaner på en skole, hvor arbejdsmiljøet ikke er i orden, erkendte han som reaktion på et spørgsmål fra salen, men han opfordrede AMR’erne til at bede om at få Arbejdsmiljø København inddraget i en videre proces.

Budget 2016

Kommunernes økonomi er under pres. Nulvæksten i den offentlige sektor rammer derfor også skoledriften, hvilket varsler om mærkbare nedskæringer, forklarede Lars Sørensen. Samlet set skal der de næste fire år findes 2,2 mia. kr., og her fylder regeringens omprioriteringsbidrag en væsentlig del.

”I må i dialog med ledelsen. Hvad skal vi lave, og hvad er vi nødt til at lade være med at lave, når vi i de kommende år er færre ansatte til at løse opgaverne? Det er en stor opgave”, lød det fra Lars Sørensen.

DLF har sammen med BUPL, HK Hovedstaden og FOA etableret Velfærdsinitiativet, som skal presse de politiske partier til at prioritere velfærden.

”Vi har ikke råd til nul- eller minusvækst”, lyder parolen, som organisationerne arbejder for. Det samme pres skal også lægges på de københavnske politikere, mener Lars Sørensen, som peger på, at København i sammenligning med 6-byerne bruger væsentlig flere midler på ledelse og mindre på undervisningspersonale. ”Den udvikling skal vendes”, mener Lars Sørensen.

Løntjek

I de kommende uger kommer KLF’s konsulenter på besøg på flere skoler i København efter aftale med faglig klub for tjekke lønsedler. Man er som TR velkommen til at kontakte sekretariatet i KLF, hvis man ønsker et besøg, som kan foregå hele året og ikke kun i de kommende uger. Foreningen forventer, at der mindst er 15 medlemmer tilstede for, at man gennemfører et lønbesøg. Ivan Jespersen opfordrede TR til at invitere skolelederen og den administrative leder med til løntjekket.

Hovedstyrelsesvalg

Fra 19. november til 1. december er der valg til hovedstyrelsen i DLF. I København er der opstillet fire kandidater. To af kandidaterne er fra KLF’s bestyrelse, mens de øvrige er ansatte lærere på københavnske folkeskoler. På TR-mødet fik kandidaterne lejlighed til at præsentere deres valggrundlag for de tillidsvalgte. På folkeskolen.dk er der oprettet en særlig side, hvor alle kandidater til valget lægger deres debatindlæg ind.

For at sikre en stor stemmedeltagelse blandt medlemmerne af KLF har foreningen lavet en konkurrence, som man kan læse mere op på plakater og postkort, der snart hænger på skolerne.

De fire kandidater er: Line Frederiksen Baadsgaard (Skolen på Islands Brygge), Kjell Nilsson (Den Classenske Legatskole, bestyrelsen), Birgitte Reindel (Lundehusskolen) og Lars Sørensen (bestyrelsen). 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.