Lærer blev bortvist og eskorteret ud af skolen

En voldsom bortvisningssag på Utterslev Skole vækker stor bekymring i KLF, hvor sekretariatschef Ivan Jespersen kalder hændelsen ”grotesk og uden sidestykke”. Bortvisningen skyldes en mail, hvor læreren forklarer forældrene i klassen baggrunden for, at hun har opsagt sin stilling.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 11. januar 2017
Tegning: Adam O.
Tegning: Adam O.

Utterslev Skole har i december lagt ramme til en voldsom bortvisningssag, som i den grad vækker bekymring i KLF. Det drejer sig om en kvindelig lærer, oplyser KLF’s sekretariat, der har behandlet sagen for medlemmet. De beretter sagens forløb til KLFnet:

Læreren har opsagt sin stilling på skolen og har i en mail til forældregruppen i en klasse forklaret, hvorfor hun har valgt at stoppe. Herefter bliver hun uden varsel hentet af sin skoleleder i et klasselokale, hvor hun er i gang med at undervise sine elever, og bedt om at følge med til skolens kontor.

Læreren bliver orienteret om, at hun skal til en tjenstlig samtale med det samme – og selv om læreren ønsker at få sin tillidsrepræsentant med til samtalen, er dette ikke muligt, siger lederen, da både TR og suppleanten ikke er til stede på skolen. På vej til skolens kontor lykkes det dog læreren at få en pædagog, der tilfældigt kommer forbi, til at være med til samtalen som bisidder.

Til samtalen ønsker skolens ledelse at se den mail, som læreren har sendt til forældrene i hendes klasse. Læreren påpeger, at hun ønsker at rådføre sig med Københavns Lærerforening, inden hun viser indholdet af mailen.

Ifølge læreren er det denne melding, der får skolens leder til at bortvise læreren fra skolen med den begrundelse, at hun har sendt en mail til forældregruppen, som hun ikke vil vise ledelsen. 

Eskorteret tværs gennem skolen

Læreren bliver herefter eskorteret tilbage til klasselokalet, hvor hun kort forinden har undervist sin klasse, og bliver bedt om at hente sine ting uden at tale med eleverne. Efterfølgende bliver læreren af skolelederen og den pædagog, som var bisidder, ledsaget ud af skolen, hvor lederen giver hende besked på ikke at vise sig på skolen igen.

Da KLF orienteres om sagen umiddelbart efter, kontakter foreningen skolens leder, der fastholder bortvisningen og ikke ønsker at indkalde til en reel tjenstlig samtale, hvor KLF kan deltage som lærerens bisidder. Ledelsens begrundelse er, at ansættelsesforholdet alligevel ophører ved udgangen af måneden, da læreren selv har opsagt sin stilling.

I et brev til forældrene på den berørte årgang skriver skolens ledelse efterfølgende: ”(…)Vi kan ikke i detaljer fortælle om baggrunden for det, men vi kan sige, at vi gennem længere tid har arbejdet for at forbedre samarbejdet.” Ledelsen skriver videre, at skolen ikke har kendskab til ordlyden af lærerens mail til forældrene: ”(…)Vi har i dag modtaget en bekymrende mail fra en forælder på baggrund af en mail, XX (navn fjernet af redaktionen) har sendt til forældrene i går torsdag. Vi er i ledelsen og i 5. årgangs teamet ikke vidende om indholdet i denne mail eller modtagere af denne mail til jer forældre”.  

Afslutningsvis opfordrer ledelsen forældrene til at sende lærerens mail videre til ledelsen med henvisning til, at den er sendt i embeds medfør.

KLFnet.dk har fået lærerens mail til forældrene, som i hele sin ordlyd kan læses nederst i denne artikel. I mailen skriver læreren blandt andet: ”(…) Arbejdsmiljøet på skolen har besværliggjort mit arbejde, således at det har været vanskeligt at fastholde fokus på det væsentlige, nemlig at give eleverne den bedst mulige undervisning”.

Flere alvorlige fejl

Det er ikke første gang i KLF’s historie, at en lærer er bortvist og fritaget fra tjeneste, men ifølge sekretariatschef Ivan Jespersen er det første gang, at en bortvisning finder sted på ‘så tyndt et grundlag’, som han formulerer det. Han mener, at skolens ledelse har begået flere alvorlige fejl i håndteringen af sagen.

”For det første bortvises læreren, uden skolens ledelse kender til indholdet af den mail, som læreren har skrevet. Derudover har man som ansat krav på skriftligt at blive indkaldt til en tjenstlig samtale. Det skete ikke i dette tilfælde. Den ansatte har ligeledes krav på at have en bisidder med til samtalen. Heller ikke her har skolens ledelse handlet korrekt. Det er et rent tilfælde, at læreren får en bisidder med,” forklarer Ivan Jespersen, der ikke lægger skjul på, at han er dybt forundret over sagsgangen på skolen. 

Når en tjenstlig samtale afholdes, skal der skrives referat af mødet, hvor deltagerne skal skrive under på, at referatet dækker indholdet af mødet. I den pågældende sag sker dette heller ikke, oplyser Ivan Jespersen og kalder det ”stærkt kritisabelt”.

I en mail til skolens personale orienterer ledelsen om hændelsen uden at give nærmere begrundelse.

Uværdig afslutning

Da læreren sammen med skolens tillidsrepræsentant efter nogle dage kommer på skolen for at hente personlige ejendele, konstaterer hun, at store dele af hendes ting er fjernet og smidt væk.

”Det er fuldstændigt uværdigt, at man på den måde agerer uden hensyn til den pågældende lærer. Der er tale om personlige effekter, som man uden videre har smidt ud. Det må skolen naturligvis erstatte, men det må samtidig også være stof til eftertanke, hvordan hele sagen har været håndteret,” siger Ivan Jespersen.

Skolens øvrige lærere har på et fagligt møde 19. december skrevet et bekymringsbrev til ledelsen på skolen, som KLFnet har set. Her opfordrer de ledelsen til at respektere formalia ved tjenstlige samtaler. De opfordrer desuden til, at ledelsen ”undlader at skabe et klima, hvor medarbejderne bliver bange for at ytre sig om forhold på arbejdspladsen,” som det lyder i brevet fra skolens lærere.

Skoleleder på Utterslev Skole, Ulla Jensen, skriver i et svar til KLFnet om hændelsesforløbet:

”Vi oplever, at der hos arbejdsgiver og medarbejder kan være en meget forskellig oplevelse af et konkret hændelsesforløb. Men som arbejdsgiver må vi ikke uden samtykke fra medarbejder udtale os om personalemæssige forhold, det gælder naturligvis også i den konkrete sag”.

”Det er vigtigt at understrege, at vi altid gennemgår håndteringen af personalesager for at vurdere, om der er behov for ændringer eller forbedringer. Vi kan altid blive klogere og forbedre vores arbejde. Det vil Utterslev Skole naturligvis også gøre i den konkrete sag,” skriver Ulla Jensen afslutningsvis.

Stigende tendens med tjenstlige samtaler

I Københavns Lærerforening oplever sekretariatet i stigende omfang, at sager som denne bliver håndteret meget firkantet af skoleledelserne. Ifølge Ivan Jespersen sker det ofte uden proportionalitet og tilstrækkelig empati:

”Situationerne er ofte præget af meget lidt dialog, og de etiske grænser bliver dagligt overskredet. Vi oplever, at der ikke skal ret meget til, før en lille sag resulterer i en tjenstlig samtale med tilkaldelse af en personalejurist fra Koncernservice," siger han.

Ivan Jespersen mener, at det ofte fører til en unødvendig optrapning af sagerne. Han vurderer, at de fleste sager ville kunne klares med sund fornuft og en samtale mellem leder og lærer.

”I stedet ender sagerne med en ubehagelig, konfliktoptrappet tjenstlig samtale og utrolig meget resursespild, hvor KLF er med som bisidder for læreren over for skolelederen, referenten og en personalekonsulent fra Koncernservice. Lad os få noget sund fornuft og etik tilbage på skolerne – det vil både gavne samarbejdsklimaet og opgavevaretagelsen på skolerne,” siger han.

Københavns Lærerforening har drøftet sagen med områdelederen og vil over for direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen drøfte behovet for en præcisering af reglerne om ytringsfrihed.

Her gengives lærerens mail til forældrene i klassen:

Kære forældre til eleverne i 5.

Jeg har i dag fortalt jeres børn, at jeg har sagt min stilling på skolen op, således at jeg slutter allerede her til jul. Det har været en svær beslutning for mig at træffe, for jeg er meget glad for at undervise jeres børn og for samarbejdet med jer.

Som jeg også fortalte eleverne i dag, har min beslutning intet med dem at gøre, tværtimod har de længe været min drivkraft for at fortsætte. Arbejdsmiljøet på skolen har besværliggjort mit arbejde, således at det har været vanskeligt at fastholde fokus på det væsentlige, nemlig at give eleverne den bedst mulige undervisning.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for 1 ½ år sammen med jeres skønne børn. Jeg kommer til at savne dem enormt. Dertil håber jeg at se jer alle til en god juleafslutning tirsdag d. 20. i klassen.

Mange varme hilsner

Læreren (ændret af redaktionen)

Redaktionen er bekendt med den omtalte lærers navn, der i artiklen er anonymiseret. I artiklen bruges ordet ’bortvisning’ om ledelsens sanktion over for læreren. Juridisk er læreren’ fritaget’ fra tjeneste, men redaktionen har valgt at bruge sekretariatschef Ivan Jespersens ordvalg, som begrundes med det voldsomme og hastige forløb, der mere minder om en bortvisning end en juridisk fritagelse fra embede. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Gitte Riishuus Jensen | 18. januar 2017 KL. 20:09

Vi er mange lærere på Utterslev skole, som fortsat er rigtig glade for vores arbejdsplads og skole. Vi er naturligvis meget berørte af hele episoden - og rigtig kede af den negative tone, som males op med brede penselstrøg på de sociale medier. Vi vil derfor gerne bede om arbejdsro til at fortsætte den gode undervisning, vi brænder for på Utterslev skole!

Jakob Thygesen | 15. januar 2017 KL. 12:29

Tak for artiklen. Jeg har også børn på Utterslev Skole og har set hvordan det siden den nuværende ledelse kom til for to år siden er gået voldsomt ned af bakke for skolen. I den periode har der været 57 opsigelser på skolen, hvilket må være udtryk for at der er noget helt galt.


Det ærgrer mig at I i artiklen lader skolelederen slippe afsted med at skrive:


”Vi oplever, at der hos arbejdsgiver og medarbejder kan være en meget forskellig oplevelse af et konkret hændelsesforløb. Men som arbejdsgiver må vi ikke uden samtykke fra medarbejder udtale os om personalemæssige forhold, det gælder naturligvis også i den konkrete sag”


Det er frækt af skolelederen at antyde, at det er modvilje fra medarbejderen eller formelle regler, der forhindrer dem i at kommentere sagen. Har skolelederen bedt om lærerens samtykke? Det tror jeg ikke. Men I kunne have gjort det og tvunget skolelederen til at finde på en anden undskyldning for ikke at udtale sig.

Pia Kiki | 14. januar 2017 KL. 13:02

Jeg er forældre til et af de børn der overværede denne brutale bortvisning. Alle børn var dybt chokeret og meget kede af det. Håndteringen af sagen efterfølgende er heller ikke skøn. Børnene aktionerede efterfølgende med en demo dagen før juleferie, som Lorry dækkede, men også dette blev stoppet på en noget uheldig måde, da børnene blev råbt af. Der er slet ikke nogen anderkendelse af problemerne på Utterslev skole fra ledelsens side, og alt kritik bliver fejet af bordet. De fleste forældre i den berørte sag kæmper videre, så ligende sager ikke opstår igen, samt for bedre trivsel for vores børn. En trivsel der siden 2013 kun er blevet dårligere.

Pauli í Sandagerði | 13. januar 2017 KL. 17:41

Denne sag er kun en naturlig følge af de "indgreb", som landets politikere og KL har gjort i folkeskolen som helhed. Håbløse reformer og en tåbelig arbejdstidsaftale har vanskeliggjort lærerens primærvirke, lænket hans kreativitet og fjernet den nødvendige restitutionsmulighed - som er afgørende for et arbejde, der involverer tæt menneskelig kontakt. NMP er guf for fantasilæse forvaltninger og gødning i skoene for halvdårlige ledere, men gift for intelligente, kreative og seriøse undervisere. Vores bortviste dame har sagt nødvendige, og udfaldet er en meget uskøn og tåkrummende historie.

Bo Skovgaard Christiansen | 13. januar 2017 KL. 15:34

Lyder som en helt grotesk sag....

At lærerens private ejendele er fjernet/smidt ud, kan vel politianmeldes. Det kan vel betegnes som tyveri?

Jan Trojaborg | 13. januar 2017 KL. 12:51

Denne sag egner sig ikke til deciderede kampskridt. Lederen har handlet tåbeligt, ikke overholdt reglerne omkring tjenstlige samtaler og har medvirket til fjernelse af kollegaens personlige sager. Det kan og burde føre til en påtale fra direktionens eller områdechefens side, og det vil vi da også forfølge. Men der er ikke mulighed for at bruge det fagretslige system i denne sag.

Det gør vi derimod i en anden sag, der omhandler en TR, der ligeledes er blevet behandlet helt urimeligt, og den kører LC for os.

Vi har valgt ikke at indblande forældrene eller børnene. Forældrene kan i givet fald tage sagen op i skolebestyrelsen og evt. henvende sig til forvaltningen.

Da denne sag desværre er udtryk for både manglende evne hos visse ledere til på mindelig vis at løse personaleproblemer og manglende overholdelse af regler, rejser vi det sammen med de øvrige organisationer i kommunen. Det er nemlig et generelt problem, der derfor skal løses i fællesskab.

Vi må give overborgmester Frank Jensen ret i, at det skal være lettere at fyre dårlige ledere. Hans holdning har imidlertid ikke bredt sig til Børne- oo Ungdomsforvaltningen. Der fyres uafladeligt lærere - nogle gange over petitesser - men der skal meget stærke sager til over adskillige år, før systemet tager afsked med ledere, der ikke evner at røgte deres stilling på ordentlig vis.

Jørn Albertus | 12. januar 2017 KL. 22:39

Jeg endte herinde via Facebook, fordi en god ven harcellerede over sagen - med god grund, men hvorfor giver I den ikke lidt mere gas, KLF?


Hvorfor bliver der ikke talt om kampskridt og hvorfor får vi ikke forældrenes og børnenes version af historien?


Det er faktisk lige til at blive forarget over. En tam omgang at skrive, at man vil drøfte behovet for "præcisering af reglerne om ytringsfrihed".


Følger I ikke med? Der er regler, de bliver bare ikke overholdt og derfor skal sådan en sag følges til dørs på en noget mere håndgribelig måde end at "true" med nogle møder. Tamt.

Jan Ynborg | 12. januar 2017 KL. 21:08

Det er ikke kun på Utterslev skole at ledelsen har kort lunte, jeg har gennem 8 år været vikar på en skole i Ballerup, der kom ny ledelse som fuldstændig ødelagde den gode ånd og sammenholdet imellem i løbet af 1 år, i dag tør lærerne næsten ikke sige ledelsen i mod da de risikerer at blive fyret. Jeg er ikke uddannet lærer og derfor ikke medlem af en lærerforening, jeg har været kritisk over for en leder og blev derfor ikke tildelt timer på skolen og da jeg så tillod mig at skrive til den øverste leder uden dog at få svar blev jeg indkald til et møde hvor jeg kort fik af vide at jeg ikke længere ville blive brugt som vikar på skolen, den ene leder sad og fortalte den flere usandheder om mig og nogle af disse er nu arkiveret så andre skoler i kommunen kan se dem hvis jeg søger job hos dem, jeg fik ikke mulighed for at have en bisidder med og ingen mulighed for at forklare/forsvare mig, rigtig flot stil af ledelsen og jeg er ikke den eneste på skolen der har smagt deres medicin.Sørgeligt.

Sofie hansen | 12. januar 2017 KL. 20:05

Jeg var på besøg på skolen med henblik på at søge en stilling. Jeg undlod at søge da jeg kunne mærke at skolelederen var meget i forsvarsposition og virkede let antændelig. Puha, glad for jeg fulgte mavefornemmelsen!

Bent Nørgaard | 12. januar 2017 KL. 16:09

Igen, igen. Små mennesker kan ikke tale at få magt. Se bare på Mao, Stalin, Hilter og Nord Koreas leder. Alle er de små og forvirrede. Stakkels personale, jeg har ondt af dem.

Henrik Mortensen | 12. januar 2017 KL. 14:40

Lever den skoleleder i Absurdistan?

Lea Schmidt | 12. januar 2017 KL. 11:05

Hvor er det dog en inkompetent ledelse! Vores kære kollega i dette tilfælde skal have vores fulde opbakning fra hele landet. Dette kan vi ikke leve med. Utterslev skole vil få meget svært ved at tiltrække kompetent arbejdskraft med den ledelse den har.


Hilsen Lea Schmidt Ballerup lærerforening

Jan Trojaborg | 12. januar 2017 KL. 11:05

KLF rejser denne sag, fordi den er udtryk for en meget kedelig udvikling, hvor nogle ledere overreagerer over for lærere, der måske har begået en mindre fejl eller har ytret sig kritisk. Det har ført til, at mange lærere indkaldes til helt unødvendige tjenstlige samtaler i stedet for, at man tager en samtale, hvor den sunde fornuft bliver taget i brug. Konsekvenserne af de mange tjenstlige samtaler er, at kolleger udsættes for et pres, der helt kunne undgås, med efterfølgende psykiske mén. Det er også noget, der forplanter sig blandt personalet, der bliver utrygt - hvornår er den min tur? Det betyder også, at lysten til at komme med sin faglige mening formindskes. Derudover er det et spild af ressourcer. Ved tjenstlige samtaler er ledelsen evt. med sekretær til stede, der er en jurist fra Koncernservice og så en konsulent fra KLF. Disse møder kan tage alt fra 2-4 timer. Det er et utroligt ressourcespild.

KLF er gået ind i denne sag, fordi ledelsen har handlet helt grotesk og urimeligt. Kollegaen kunne godt have vist ledelsen sin mail, der jo var ganske nøgtern. Det giver dog ikke ledelsen grund til at overreagere.

Vi rejser også sagen, fordi det ikke har været muligt at få områdeledelsen til at tage ansvar. Det er i det hele taget et problem, at hvor læreres nok så små fejl får konsekvenser, er det samme ikke tilfældet for skoleledere.

Da kollegaen havde sagt op og kun havde en uge tilbage på skolen, bliver der ikke tale om at kræve en kompensation.

KLF nøjes ikke med at forstærke indsatsen for ytringsfriheden, men også ved at rejse sager som denne offentligt og gå i clinch med både forvaltning og Koncernservice. Vi tager sandelig disse sager særdeles alvorligt.

Torben Fleckner | 12. januar 2017 KL. 10:37

Lederen på Utterslev Skole er en bombe under den tillidsdagsorden som BUFs MED-aftale bygger på. For hvordan kan et dialogbaseret og tillidsfuldt samarbejde fungere i Lokal-MED på skolen, når skolelederen opfører sig som beskrevet?

Jens Holm Møller | 12. januar 2017 KL. 09:45

Ja det er åbenbart noget der breder sig. Jeg var selv igennem en ligende samtale i 2008.

Her gik påtalen ud på at jeg havde hindret ledelsen i at udøve ledelse. Jeg blev dog ikke opsagt, men klar besked på at holde mund. Jeg valgte selv at skifte skole og da min nye skole ikke ville betale mit overarbejde, måtte den gamle af med 70.000 kr i opsparet overarbejde, det var et rimelig plaster på såret.

Men sagen her endnu et eksempel på ualmindelig dårlig og inkompetent ledelse.

Eva Almegaard | 12. januar 2017 KL. 08:30

Det er lidt skræmmende at høre, at lederne derude håndterer konflikter så dårligt. Det virker som et generelt problem, som kun kan føres tilbage til skolereformen hvor alle ledere - også de mislykkede - har fået mere ledelsesret.

Esther josephine kaldan | 12. januar 2017 KL. 04:47

Det er et fuldstændig grotesk hændelsesforløb.mlederen overreagerer og gør meget skade på sin skole og over for den enkelte lærer. Hun skader ligeledes eleverne, og hun fortæller lærere, forældre og elever, at det er forkert at sige, hvad man mener. Derudover har hun på ulovlig vis fjernet personlige ting, som tilhører pågældende. Det er uhørt. Hun er ganske uegnet som leder. Der skal komme en sag ud af det. Jeg forventer at lederen mister sit arbejde. Jeg har aldrig hørt om en lignende sag.

Lasse Pehrson | 11. januar 2017 KL. 23:34

Kære Lærer og alle jer kollegaer

I har Min forståelse for Den afvikling new Goverment mannesment har gjort af skade på vores kerneværdier

Det er ledelsen der handler oppefra

Og er de for Os og De Børn vi skal udvikle og passe på som Umyndige Børn, Der let kan ende som udsatte

Kom ud til os, vær med til at rejse et nyt sted til Børn unge og familier

Hvor Ledelsen er Flad, men bygget på hver vores ansvarlighed

Da viden forpligter

Krav : at du selv sætter "vækkeuret "

Speedboatrace på fb

Tak af hjertet for fremtiden støtte til udvikling og oplevelser for Børns talerør

Mkh

Lasse

jan frejlev | 11. januar 2017 KL. 23:03

Det giver ingen mening, hvis bortvisningen skete pga. en forventning om, hvad der stod i emailen til forældrene, for der står ikke noget faretruende i den overhovedet. Nogen gange er det bedre at trække vejret, tænke sig om, og så vente med at vente. Man flår kun en lærer ud af undervisning, hvis han har taget sit dingleværk frem, og da det er en kvindelig lærer, er det jo ikke relevant her. I øvrigt er det højst angribeligt at skolelederen tonser igennem i stedet for at trække vejret, og vente til tillidsrepræsentanterne er til stede igen. Her er det virkelig skolelederen som har mistet overblikket.

Daniel | 11. januar 2017 KL. 23:03

Og hvad har KLF tænkt sig andet, end at drøfte behovet for en præcisering af ytringsfrihedsregler? Er det det eneste mit fagfællesskab kan gøre i så gortesk en sag!?

Mikael Hertoft | 11. januar 2017 KL. 19:13

En syg sag og en kikset reaktion fra ledelsen på Utterslev skole.

Jeg håber inderligt at læreren vil få en stor erstatning for den brutale bortvisning, at fagforeningen vil bakke hende op hele vejen og at alle vi lærere også vil støtte hende.

Du har kære lærer i din mail til forældrene kun givet dem en ganske fair forklaring på, hvorfor du holdt op.