KLF's bestyrelses anbefalinger til afstemningen om ny arbejdstidsaftale

Et flertal i bestyrelsen anbefaler et ja, mens et mindretal anbefaler at stemme nej. Læs begrundelserne her. Se også stemmebarometeret her.

| Af: KLF's bestyrelse 20. august 2020

Her kan du stemme med dit NemID: Klik her.

Se hvordan stemmeprocenten er på din skole. 

Et flertal bestående af seks bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lærerforenings anbefaler et ja til arbejdstidsaftalen. Herunder kan du læse, hvorfor de anbefaler medlemmerne at stemme for aftalen. 

De resterende medlemmer af bestyrelsen, Peter Jensen, Thomas Roy Larsen og Kjell Nilsson anbefaler at stemme nej til aftalen. Nederst på siden kan du læse deres begrundelse og anbefaling.

Vi anbefaler et ja til aftalen

Af Lars Sørensen, Janne Riise Hansen, Pernille Bendix, Katrine Fylking, Thomas Poulsen og Inge Thomsen

Der er efter et langt forhandlingsforløb indgået en arbejdstidsaftale for lærere ansat i kommunerne. Vi anbefaler et ja til aftalen. Vi mener, at aftalen rummer klare muligheder for forbedringer af lærernes arbejdsvilkår. Sammen med de nuværende elementer fra vores lokalaftale, har vi med den nye arbejdstidsaftale mulighed for at sikre gode arbejdsvilkår i København.

Nedenfor har vi oplistet nogle af de fordele, vi kan se ved arbejdstidsaftalen:

- Gennemsigtige opgaveoversigter og beskrivelse af opgaverne.

- Der skal tid på den individuelle forberedelse. Den individuelle forberedelse adskilles dermed fra den fælles forberedelse og teamsamarbejdet.

- Der skal i opgaveoversigten tid på opgaver over 60 timer - fx elevpauser. For en lærer med 26 lektioner udgør elevpausetiden ca. 230 timer.

- Skolelederen skal udarbejde en beskrivelse af opgavernes indhold.

- TR skal inddrages i de ledelsesmæssige forslag til prioriteringer og i arbejdstilrettelæggelsen. Herefter skal der være dialog med lærergruppen, før ressourcerne endeligt prioriteres, og før der udarbejdes opgaveoversigter.

- Kommunen skal overfor KLF - inden ressourceudmeldingen til skolerne - skriftligt redegøre for det gennemsnitslige undervisningstal og kommunale beslutninger, som har konsekvenser for prioriteringer af lærernes arbejdstid - fx forberedelsestid og kommunalt initierede projekter.

- Lærerne skal inddrages i prioriteringen af opgaver samt planlægningen af næste skoleår.

- Det er en aftale, ikke en lov og tillidsrepræsentanten og KLF’s rolle er præciseret mange steder. Vi har altså en aftale, der kan forhandles. Det betyder anerkendelse af den danske model og aftalesystemet.

- Kommunalt besluttede projekter skal ledsages af en vurdering af, hvor meget det kommer til at fylde i vores arbejdstid.

- Ledelsen skal hvert kvartal udlevere en opgørelse af den tid, læreren har arbejdet.

- Seniorordning bliver permanent. Når man fylder 60 år, har man ret til nedsat tid på 175 timer med fuld pensionsoptjening.

- Lokalaftaler opsiges ikke, den kan/skal spille sammen med arbejdstidsaftalen.

- Opgaverne på opgaveoversigten skal fremgå med en så tilstrækkelig detaljeringsgrad, at ledelse og lærer sammen kan vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver.

- Ledelsen skal udlevere en opgørelse over den præsterede arbejdstid mindst ved udgangen af hver 3. måned

Opgaver og ressourcer i folkeskolen hænger ikke sammen. Det skal der kæmpes for og rettes op på sammen med de øvrige ansatte i den offentlige sektor. Det kan en arbejdstidsaftale ikke rette op på.

Vi havde ønsket os, at kommunerne/skolerne i aftalen blev pålagt at sætte estimeret tid på alle opgaver og funktioner. Det er lykkedes at få estimeret tid på opgaver over 60 timer og individuel forberedelsestid - et skridt på vejen- som også i København er en klar forbedring. Her skal vi få det bedste fra vores lokalaftale (faktor på forberedelse og de 5 timers fleksibilitet) til at spille sammen med arbejdstidsaftalen.

Vi håber på en høj stemmeprocent, og at aftalen bliver stemt hjem.

__________________________________

 

Vi anbefaler, at du stemmer NEJ til den indgåede arbejdstidsaftale!

Kjell Nilsson, Peter Jensen og Thomas Roy fra Københavns Lærerforeningsbestyrelse anbefaler, at du stemmer NEJ til den nye arbejdstidsaftale. Vi ønsker en arbejdstidsaftale med konkrete sikringer og rettigheder – ikke en samarbejdsaftale fyldt med intentioner og gode hensigter.

Vi har følgende begrundelser for at stemme NEJ:

- Aftalen sikrer os kun ret til at blive hørt. Vi kan støtte ret på proceduren – ikke indholdet.

– Aftalen sikrer ikke at vores lokalaftale i København kan fornyes med den nuværende faktor og de øvrige fordele.

- Aftalen sikrer ikke sammenhæng imellem undervisningstid og forberedelsestid, den indeholder ingen faktor.

- Aftalen sikrer ikke ordentlige arbejdsforhold for alle. Aftalen overlader lærernes arbejdsvilkår til den enkelte kommune og den enkelte skoleleder.

- Opgaveoversigten vil fortsat ikke give et fuldstændigt overblik de faktiske opgaver, da kun opgaver på over 60 timer bliver anført med tid.

Vi vil i debatindlæg på KLFnet.dk de kommende dage uddybe vores synspunkter og skrive flere af vores begrundelser for at stemme NEJ.

Vi håber, at alle medlemmer vil sætte sig ind i tingene, tage personligt stilling og stemme.

_____________________

Læs "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne" (pdf)

Læs forhandlingsprotokol for aftalen om arbejdstid (pdf)