Åbent brev til Borgerrepræsentationen fra KLF

Torsdag skal Borgerrepræsentationen (BR) behandle et forslag fra Enhedslisten om at pålægge forvaltningen at genoptage forhandlingerne om en lokalaftale. KLF har i den forbindelse skrevet et åbent brev, der onsdag sendes til alle medlemmer af BR.

KLF | Af: Jan Trojaborg 21. september 2016

Ang. sammenbruddet i forhandlingerne om en lokalaftale for lærere m.fl.

BUF, Skolelederforeningen og Københavns Lærerforening forhandlede i 4 måneder, før de tre parter desværre måtte forlade forhandlingsbordet 1. september uden en indgået aftale. Til historien hører, at KLF allerede 7. april fremlagde et fuldt færdigt udkast til en aftale. Nogle af vores punkter er siden blevet opfyldt, men vi har – som det nu engang foregår i forhandlinger – givet os en hel del for at opnå et kompromis. Et punkt omkring fleksibiliteten er vi ikke enige om. KLF har foreslået flg. i § 10, der handler om Flekstid:

Stk. 3. ”Efter ønske fra den enkelte lærer skal skolelederen bestræbe sig på at, at den enkelte kan få mindst 5 timer i gennemsnit i skoleugerne med mulighed for at foretage et individuelt valg om, hvor og hvornår forberedelsen og efterbehandlingen finder sted.

Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt for skolelederen at tilbyde flextid efter stk. 3, afklares det mellem skole-lederen, tillidsrepræsentanten og den enkelte lærer, hvilke andre muligheder der er for at tilgodese den pågældendes ønske om at kunne tilrettelægge forberedelse og efterbehandling af undervisning bedst muligt.”

Det skal påpeges, at det ikke betyder, at der ikke er ledelsesret på de 5 timer. Der er ledelsesret, som på alle andre områder. I praksis betyder det, som det sker i en række andre kommuner, at såfremt der opstår en akut situation, hvor der er brug for en vikar, eller der er behov for læreren til et møde med psykolog el. lign., kan læreren ikke henvise til, at dér er vedkommendes forberedelsestid placeret.

I stk. 4 åbner vi for muligheden af at lave personlige løsninger, hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre at skabe et rum på 5 timer til enkelte lærere. Vi har således ikke stillet et ultimativt forslag. Forslaget er omkostningsneutralt.

Når vi foreslår, at lærerne skal have 5 timer til et professionelt råderum skyldes det at:

– Forberedelsen bliver mere effektiv, fordi læreren selv kan vælge det rigtige tidspunkt

– Det er motiverende at kunne bestemme over noget af sin arbejdstid

– Det er tillid i praksis

– Det både er en vigtig faktor til fastholdelse og rekruttering af lærere

– Det er fint i ro at arbejde hjemme, hvis skolen ikke råder over egnede forberedelseslokaler

– Det er dårlig brug af ledernes tid, at de sammen med hver enkelt lærer skal fastsætte, hvornår denne del af forberedelsen finder sted

– Det er en ubureaukratisk måde at styre på

– Vores foreslåede praksis volder ingen problemer i en række andre kommuner

I KLF er vi ærgerlige over, at skolelederne og BUF siden sammenbruddet vedbliver at hævde, at KLF’s

forslag er uden for ledelsesretten. Det er simpelthen ikke korrekt, og det har skabt megen usikkerhed

omkring problemets kerne. KLF anerkender til fulde skoleledernes ledelsesret, der har basis i Hoved-aftalen. Dét KLF ønsker er, at lærerne anerkendes som professionelle fagpersoner, der sagtens kan administrere dele af deres arbejdstid uden bureaukratiske foranstaltninger. Det er tillidsbaseret ledelse. 

KLF anerkender også prioriteringen af elevernes undervisning som det vigtigste sammen med arbejds-fællesskabet i møder og i fælles forberedelse.

Skab ro om folkeskolen og kom lærerne i møde ved at give hver lærer mulighed for at råde over beskedne 5 timer som et professionelt råderum. Det er halvdelen af den tid, lærerne i Lyngby-Taarbæk har haft som fast individuel forberedelsestid m.v. siden 2014. 

 

Venlig hilsen

Jan Trojaborg, formand

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.