Åbent brev fra specialskolerne: Stop besparelserne!

"Med udsigt til yderligere besparelser vil vi ikke længere kunne opretholde hverken det faglige niveau eller børnenes trivsel, udvikling og livsduelighed, og eleverne vil derfor blive dårligere rustet til deres fortsatte liv end tidligere!"

Debat | 11. maj 2016

(Det åbne brev er tirsdag sendt til samtlige medlemmer af Borgerrepræsentationen. red.)

Vil vi sikre børnenes trivsel, udvikling og livsduelighed, og give eleverne de bedst mulige forudsætninger for et selvstændigt og rigt/værdigt liv?

Vore elever har samme ret til udvikling, der rækker så langt, deres potentialer rummer, som elever i den almene folkeskole. 

Med udsigten til en mulig gennemførelse af regeringens omprioriteringsbidrag, som følger en række besparelser, tegner der sig en foreløbig kulmination på en negativ udvikling på specialskoleområdet – besparelser, som vi især har mærket konsekvenserne af de seneste 5 år.

Det er på høje tid, der siges fra overfor denne udvikling, og at I, beslutningstagerne, bliver informeret om de virkninger, det har medført.

En del af argumentationen for disse besparelser har været et ønske om at tilpasse ”serviceniveauet” – læs: ”budgetterne” – på de københavnske specialskoler til de øvrige sammenlignelige specialskoler i landet. En tilpasning, der vel at mærke har taget udgangspunkt i den laveste fællesnævner – på kvantitet.

Dette uagtet, at det er en meget betænkelig sag at sammenligne, eftersom vore vilkår på næsten alle parametre er så forskellige. Serviceniveauet burde mindst lige så vigtigt måles på børnenes læring, trivsel og livsduelighed, med et ambitiøst niveau som udgangspunkt – på kvalitet!

Det reducerede serviceniveau har blandt andet udmøntet sig i en nedgang i antallet af lærerkræfter på op til 30 % på nogle af specialskolerne - alene indenfor de seneste to år!

Dette skal ydermere ses i lyset af Lov 409, som har givet de tilbageværende lærere forringede forberedelsesvilkår med de negative konsekvenser, det har for undervisningens kvalitet – og hertil skal yderligere lægges, at eleverne med folkeskolereformen har fået udvidet skoledagen. Det betyder, at de sparsomme lærerressourcer skal fordeles over en stadig større del af ugen.

Arbejdet på en specialskole kræver en ganske særlig forståelse af den enkelte elevs diagnose, udfordringer, personlighed og potentialer. Det tager tid at komme til bunds i kendskabet til vore elever. Folkeskolens formulerede læringsmål, gælder også for vore elever, at ”Folkeskolens elever skal blive så dygtige, som de kan og trives – uanset social baggrund”. Men det kræver specialiseret viden og erfaring at omforme ”Fælles mål”, så de bliver operationelle og meningsfulde i arbejdet med den enkelte elev på en specialskole.

Lærerkræfterne er i vidt omfang blevet erstattet af ufaglært arbejdskraft i form af pædagogmedhjælpere – der som oftest vil være i kortere tid på skolen. Pædagogmedhjælpere kan udelukkende løse pasningsopgaver, praktiske opgaver og varetage serviceprægede funktioner. De har ikke kompetencer til at løse hverken pædagogiske eller undervisningsrelaterede opgaver.

Når personalets sammensætning ændres, sådan som det er sket, sænkes det faglige kompetenceniveau tilsvarende, og forudsætningerne s for det lange seje træk, som er afgørende i arbejdet med barnets progression forringes betydeligt. Den samlede viden om det enkelte barn - dets historik, potentialer, særlige pædagogiske angrebsflader, meget specifikke kendetegn m.m. tabes.  Megen viden om og mange erfaringer med den enkelte elev, forældre og samarbejdspartnere i SOF og PPR går ligeledes tabt som følge af de hyppige personalerokeringer og – udskiftninger, der er følgen af de mangelfulde ressourcer. Herved reduceres de tilbageblevne læreres muligheder for at yde et optimalt undervisnings- og udviklingsmæssigt undervisningsarbejde yderligere.

Politik og økonomi handler nok om prioriteringer, og det er dyrt at drive en specialskole i sammenligning med en folkeskole, det er vi ganske klar over, men vi forventer af jer beslutningstagere, er at I er bevidste om konsekvenserne af jeres beslutninger, og at I åbent vedstår jer dem. Derfor:

Med udsigt til yderligere besparelser vil vi ikke længere kunne opretholde hverken det faglige niveau eller børnenes trivsel, udvikling og livsduelighed, og eleverne vil derfor blive dårligere rustet til deres fortsatte liv end tidligere!

ER det virkelig hensigten? 

/Tillidsrepræsentanter for lærerne ved de Københavnske specialskoler:

Fensmarksskolen, Strandparkskolen, Øresundsskolen, Charlottegården, Frederiksgård skole, Skolen i Ryparken, Engskolen, Skolen i Peter Vedelsgade, Ungdomsskolen i Utterslev, Frejaskolen

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Lars Sørensen | 13. maj 2016 KL. 08:42

Stor tak for at I, som tillidsrepræsentanter på københavnske specialskoler gør politikerne i kommunen opmærksom på, når besparelser har ødelæggende indflydelse på kvaliteten på jeres skoler.

I beskriver problemerne ved, at lærere udskiftes med medhjælpere. Jeg er helt enig i, at medhjælpere, der typisk kommer direkte fra gymnasierne, ikke har forudsætninger for det komplekse arbejde med børn og familier fra jeres skoler. Mit billede er også, at medhjælperne efter 1-2 år er videre i uddannelse, og at det hænger rigtigt dårligt sammen med, der går år med at tilegne sig viden og kvalifikationer på specialundervisningsområdet. Desuden er det også min oplevelse, at de ikkeuddannede stærkt overrepræsenteret i arbejdsskadestatistikkerne, fordi de ikke har de tilstrækkelige forudsætninger for at forudse og løse svære elevsituationer.

Jeg håber, at jeres opråb bliver hørt, og at kampen mod omprioriteringsbidraget, som vi som organisationer står sammen om, kan medvirke til at sikre forsvarlige rammer for den kommunale velfærd.