Nød-, fjern- eller onlineundervisning? Hvordan skal det tolkes i den nuværende situation? Pædagogisk Udvalg giver en forklaring her.

Debatindlægget er udtryk for skribenternes holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af KLF's Pædagogiske Udvalg - Thomas Roy Larsen, Inge Thomsen, Thomas Poulsen og Katrine Fylking

I denne tid oplever vi som lærere, at forskellige begreber flyver om ørerne på os. Især bliver begreberne undervisning, fjernundervisning og nødundervisning blandet sammen. Børne- og Undervisningsministeriet har den 19. marts 2020 vedtaget bekendtgørelse nr. 242, hvoraf det fremgår, at al undervisning i henhold til bekendtgørelsen er ”nødundervisning”. Dog bliver der flittigt skrevet om ”normal undervisning”, ”fjernundervisning”, ”onlineundervisning” og sikkert flere betegnelser, for det der foregår i skolen på nuværende tidspunkt.

Vi vil gerne præcisere, hvad nødundervisning er for en størrelse. I lov nr. 241 er det formuleret på denne måde, “Private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, … skal i videst muligt omfang tilbyde nødundervisning i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet.” Altså er opgaven for underviseren den samme, og undervisningen skal derfor forberedes og efterbehandles som normalt.
Endvidere er det beskrevet i bekendtgørelse 411 § 2, stk. 2, at ”Institutionen eller skolen tilrettelægger nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation.” Lærernes forberedelse er derfor stærkt nødvendig også i den nuværende situation.

De nye rammer for undervisningen kræver derudover en øget mængde koordinering, forberedelse og feedback, såfremt den skal være sammenhængende og give mening. Dette sammenholdt med en øget elev- og forældrekontakt, webinarer, teammøder, øget tilsynstid og en lind strøm af informationer gør, at opgaven er meget omfangsrig.

Uklarheden og den manglende begrebsafklaring har skabt forvirring og modsatrettede forventninger til skolen. For at slå det helt fast så er al undervisning, der foregår på skolerne i 0.-5. klasse samt undervisningen af 6.-9. klasse, nødundervisning.

Nødundervisningen af 6.-9. klasse, som hovedsageligt foregår som ”fjernundervisning”, er også en udfordring for mange lærere, da det er en hel ny måde at undervise på. Derfor er det vigtigt, at alle parter er opsatte på at få enderne til at mødes. De enkelte læreres udgangspunkt er vidt forskellige, hvorfor man i planlægningen må tage de nødvendige forbehold og hensyn til det – hvilket vi er bekendt med sker på de fleste arbejdspladser.

Alle skoler er forskellige og har fundet deres egen model for nødundervisning.

Meldingen fra KLF er, at det er vigtigt, at den enkelte skole er præcis i sin udmelding. Hvad kan vi levere og dermed – hvad kan eleverne og forældrene forvente.