Vejledende forretningsorden for Pædagogisk Råd

   

   
Vejledende forretningsorden for Pædagogisk Råd 

Vejledende og kommenteret forretningsorden for Pædagogiske Råd

Udover de i vedtægten for styrelsen af folkeskolerne under Københavns Kommune anførte bestemmelser gælder følgende for arbejdet i det pædagogiske råd:

§ 1.
Medlemmer af det pædagogiske råd er alle medarbejdere (inklusive skolens ledelse), som varetager undervisningsopgaver og/eller andre pædagogiske opgaver på skolen. (jf. styrelsesved-tægtens § 10, stk. 1.)

Stk. 2
Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder og til at modtage valg.

Kommentarer til § 1.
Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere på skolen, der varetager undervisnings- og/ eller andre pædagogiske opgaver. Det pædagogiske råd udgør en helhed og kan ikke deles.
Pædagogisk personale, som har faste undervisningstimer ved mere end én skole/ét tjenestested, er medlemmer af det pædagogiske råd ved den skole/det tjenestested, hvor de har flest timer i det pågældende skoleår. Den administrerende direktør træffer i tvivlstilfælde afgørelsen om, hvilken skoles pædagogiske råd den pågældende er medlem af.
Timelønnede vikarer er dog ikke medlemmer af det pædagogiske råd.
Enhver er forpligtet til at modtage valg, men det kan normalt ikke anses for hensigtsmæssigt at pålægge medlemmerne valg mod deres vilje.

§ 2.
Rådet afholder møde, når det ønskes af skolens leder, mødelederen eller af ¼ af rådets medlemmer med angivelse af punkter til dagsorden.

Kommentar til § 2.
Det kan tilrådes, at rådets ordinære mødeplan fastlægges under hensyntagen til skolebestyrelsens mødeplan.
Ekstraordinære møder bør afholdes senest 10 skoledage efter en begæring herom er modtaget.

§ 3.
Mødelederen indkalder normalt rådet med 5 skoledages varsel ved opslag og med angivelse af foreløbig dagsorden.

Stk. 2
Forslag til dagsorden kan fremsættes af ethvert medlem og skal være mødelederen i hænde senest 3 hele skoledage før mødet.

Stk. 3
Mødelederen udfærdiger mødernes dagsorden, herunder rækkefølgen af dagsordenens punkter.

Stk. 4
Endelig dagsorden opslås/udsendes senest 2 hele skoledage før mødet. Forslag til skriftligt formulerede udtalelser opslås i almindelighed sammen med den endelige dagsorden.

Stk.5
I særlige tilfælde kan der indkaldes med kortere varsel.

Kommentar til § 3
I henhold til styrelsesvedtægtens § 10 stk. 3 fastsætter mødelederen tid, sted og dagsorden efter samråd med skolens leder.
Dagsordenen for et ordinært møde i det pædagogiske råd bør som minimum omfatte følgende punkter:

  • Meddelelser 
  • Skolebestyrelsens møde side sidste møde i pædagogisk råd 
  • Det næste møde i skolebestyrelsen Indkomne forslag 
  • Evt.

Det pædagogiske råds møder skal afholdes på et tidspunkt, hvor alle medarbejdergrupper har mulighed for at deltage.

§ 4.
Mødeleder, suppleant for mødeleder og sekretær vælges på et møde i april. Under mødelederens forfald varetager suppleanten mødelederens opgaver.

Stk. 2
Valgene gælder for ét skoleår ad gangen.

Stk. 3

  1. Valg af mødeleder: Er der foreslået flere kandidater holdes skriftligt afstemning. Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages en ny afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede de største stemmetal. 
  2. Suppleant for mødeleder og sekretær vælges særskilt og efter samme retningslinier som ovenstående. 

§ 5.
Ved valg til andre tillidsposter og hverv, hvor der vælges én person anvendes samme fremgangsmåde, som angivet i § 4.

§ 6.
Beslutninger i det pædagogiske råd træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er mødelederens stemme udslagsgivende i sager, hvor rådet er pligtig at udtale sig. I andre sager bortfalder et forslag ved stemmelighed.

Stk. 2.
Der afholdes skriftlig afstemning såfremt en mødedeltager begærer det.

Stk. 3.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemme.

Kommentar til § 6.
Reglen om, at mødelederens stemme i tilfælde af stemmelighed skal være udslagsgivende i visse tilfælde, er en konsekvens af, at rådet skal afgive udtalelse, når det forlanges af skolelederen eller skolebestyrelsen.

§ 7.
Alle beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol, som føres af mødelederen med bistand af sekretæren.

Stk. 2.
Mindretal kan forlange, at afvigende meninger i korthed tilføres beslutningsprotokollen og medsendes rådets udtalelse i sagen.

Stk. 3.
Protokollen oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen. Ethvert medlem, der måtte ønske det, er berettiget til på skolen at gøre sig bekendt med protokollens indhold. Protokollen skal altid befinde sig på skolen.

Kommentar til § 7.
Alle udtalelser på rådets vegne formuleres skriftligt.
Rådets erklæringer og forslag, med eventuelle mindretalsudtalelser, fremsendes gennem skolens leder med dennes udtalelse. Afskrift/kopi af skolens påtegning i sagen tilstilles rådet.
Mødelederen kan bemyndiges til at formulere en udtalelse i overensstemmelse med rådets synspunkter.
Rådets protokol er at betragte som internt arbejdsmateriale og kun ekstrakterr heraf kan i.h.t. lovgivningens regler om aktindsigt, forlanges fremvist for andre end rådets medlemmer.

§ 8.
Rådet kan nedsætte stående og særlige udvalg.

Stk. 2.
Mødelederen indkalder udvalgene til konstituerede møder og har altid adgang til at deltage i udvalgenes møder.

Kommentar til § 8.
Valg til udvalg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§ 9.
Rådet er rådgivende overfor skolens leder.

Rådet skal udtale sig i alle sager, der forelægges det af skolebestyrelsen, af skolens leder, af Fællesrådet for folkeskolen, af Uddannelses- og Ungdomsudvalget eller af Borgerrepræsentationen. Rådet kan i øvrigt udtale sig om alle forhold af betydning for skolen.

Kommentar til § 9.
Ud over at afgive udtalelse om de forhold, som rådet anmodes om, bør rådet specielt være opmærksom på de sager, der behandles i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen har ingen pligt til at indhente en udtalelse fra det pædagogiske råd, hvorfor rådet af egen drift må sørge for at få sine synspunkter fremsendt til skolebestyrelsen, forinden denne behandler sagen.
Det pædagogiske råd bør være opmærksom på, at visse forhold skal behandles i samarbejdsudvalget. Naturligvis kan der være sager, som både kan behandles i samarbejdsudvalget og i det pædagogiske råd, men det tilrådes, at man på skolen konkret vurdere, hvornår en sag henhører under samarbejdsudvalget, og hvornår den henhører under det pædagogiske råd, så man undgår unødig dobbeltbehandling.
Der bør én gang ugentligt holdes et møde mellem skolens ledelse og mødelederen om alle forhold, der er betydning for skolens arbejde.

§ 10.
Rådet kan i det enkelte tilfælde vedtage at indbyde andre end rådets medlemmer til at deltage i rådets drøftelse af nærmere angivne konkrete sager, men kun rådets medlemmer kan overvære eller deltage i den del af behandlingen, der lægger op til og omfatter beslutningen i sagen.

Kommentar til § 10
Rådsmøder er lukkede møder, hvorfor rådet ikke kan træffe beslutning om at udstede en stående invitation til ikke medlemmer om at deltage i eller overvære rådets møder.
Hvis der lokalt er behov for, at der af og til afholdes orienterende møder mellem rådet og skolebestyrelsen, må programmet for sådanne møder aftales mellem mødelederen for det pædagogiske råd, skolens leder og formanden for skolebestyrelsen.

§ 11.
Denne forretningsorden træder i kraft den _________ og kan kun ændres på et ordinært møde, som er indkaldt med 5 skoledages varsel, og hvor punktet er optaget på den foreløbige dagsorden. Senest 5 skoledage før det ordinære møde skal skriftligt formulerede forslag være uddelt til medlemmerne.

Vedtaget af det pædagogiske råd ved

Skolens navn _______________________________
Dato: ______________________________________