Medlemskurser

Medlemskurser og tillidsmandsuddannelsen

Københavns Lærerforening afholder hvert år en lang række forskellige kurser.

Nedenfor er angivet de kursustyper, der traditionelt afholdes hvert år. Herudover kan der i de enkelte år også afholdes andre kurser (fx for mødeledere, skolebestyrelsesmedlemmer, og for andre udvalgte grupper)

 

Grunduddannelsen af tillidsrepræsentanter og suppleanter
TR-uddannelsen skal skabe mulighed for, at TR videreudvikler sine faglige, personlige og sociale kompetencer og tilegner sig de færdigheder, den viden og de holdninger, som er en forudsætning for at varetage den rolle og det ansvar, der følger af hvervet som tillidsrepræsentant.

TR-uddannelsen består af flere elementer. Af hensyn til overskueligheden betegnes uddannelsens enkelte dele som TRIN.

TRIN 1: TR-samtale
Samtale mellem nyvalgt tillidsrepræsentant og et bestyrelsesmedlem
TRIN 2 :   1 uddannelsesdag i KLF
TRIN 3 :   1 uddannelsesdag i KLF
TRIN 4 :   4 dages internatkursus
TRIN 5 :   1 uddannelsesdag i KLF
TRIN 6 :   2 dages internatkursus
TRIN 7 :   3 dages internatkursus
TRIN 8 :   1 uddannelsesdag i KLF

De enkelte TRIN i uddannelsen sammenbindes af hjemmeopgaver, således at tillidsrepræsentanten arbejder på egen hånd i perioderne mellem de enkelte TRIN. Uddannelsen strækker sig over 2 år.

 

TR-tema
Kursustilbud til erfarne tillidsrepræsentanter/suppleanter.
TR-tema er et kort, tematisk anlagt kursus.

 

Åbent Kursus
Dvs. kursus for medlemmer, der ikke besidder tillidsposter i foreningen, afholdes 1 gang om året, traditionelt i janaur/februar. Kurset afholdes på Hotel Frederiksdal som internatkursus. Kurset starter mandag eftermiddag og slutter onsdag til frokost; der ydes således tjenestefrihed tirsdag og onsdag.

 

Weekend-kurser på Frederiksdal
Har været en stadig stigende succes i medlemskredsen. Kurserne starter fredag eftermiddag og varer ca. 1 døgn. Deltagerne indkvarteres på DLFs kursushotel Frederiksdal (smukt beliggende ved Mølleåen tæt ved Furesøen).
Normalt afholdes 4 kurser med forskelligt indhold.

 

Optagelseskriterier til kurser
Senest ændret af KLF bestyrelse 4. januar 1996:

Alene rettidigt indkomne ansøgninger behandles.

Der optages det opslåede deltagerantal, derudover meddeles et antal ansøgere - udtaget efter samme kriterier som deltagerne - at de er optaget på venteliste.

Ventelisten annulleres 4 hverdage før kursets begyndelse af hensyn til ansøgning om tjenestefrihed og evt. vikarproblemer m.v. på skolerne (gælder kun for TR-kursus og Åbent Kursus). Prioritet på ventelisten oplyses, ligesom optagelseskriterierne meddeles.

Øvrige ansøgere meddeles afslag samtidig med, at optagelseskriterierne oplyses.

Ved TR-kurser kræves, at ansøgeren inden ansøgningsfristens udløb er behørigt anmeldt (det tager ca. 4-5 dage). Er en ansøger ikke anmeldt som tillidsmand/suppleant, meddeles vedkommende omgående afslag.

A. TR-kursus

1. Tillidsrepræsentanter før suppleanter
2. Principielt ikke mere end én pr. skole

 

Ved overbooking

1) Anciennitet som tillidsrepræsentant
2) Medlemsanciennitet

TR-tema: Tillidsrepræsentanter, der har afsluttet grunduddannelsen samme år sorteres fra, derpå optages

1) ikke tidligere TR-tema-deltagere
2) tidligere deltagere efter "længst siden sidst"- metoden
3) medlemsanciennitet

B. Åbent Kursus
Tillidsrepræsentanten/suppleanten kan ikke deltage.
Tidligere deltagere kan først optages efter 5 år.
Tidligere tillidsrepræsentanter og suppleanter, som har gennemgået grunduddannelsen kan først optages 5 år efter fratrædelsestidspunktet.

Såfremt der er under 25 ansøgere, når ovennævnte er frasorteret, aflyses kurset.

1. Der optages først 1 ansøger pr. skole

a. Den ansøger fra skolen der har søgt længst
b. Den ansøger med størst medlemsanciennitet
c. Såvidt muligt lige mange mandlige som kvindelige deltagere

2. Dernæst optages endnu 1 pr. skole efter samme kriterier.

C. Frederiksdal Weekends
Ved overbooking:
Tidligere deltagere kan først optages efter 2 år.
Tillidsrepræsentanten optages som del af en skolegruppe.
Tillidsrepræsentanten kan optages på kurser med pædagogisk indhold, som ikke indgår i tillidsmandsuddannelsen.
I kursusindstillingen til bestyrelsen skal det fremgå, om tillidsrepræsentanter individuelt kan søge om optagelse på Frederiksdalskurser.

I. Sædvanlig model.

Grupper på 4-6 personer fra hver skole
a. Den person, der har fået flest afslag, optages først - næstflest som nr. 2 osv.
b. Medlemsanciennitet
c. Såvidt muligt lige mange mandlige som kvindelige deltagere.
Derudover et antal (ca. 10%) "solister", udtaget som ovenfor.

På disse weekends regnes med, at 2 deltagere fra samme skole deler værelse - på ansøgningsblanketten skrives forslag til en ‘makker’.