Samarbejdsaftale

Faglige foreninger – samarbejdsaftale

Københavns Lærerforening har indgået samarbejdsaftaler med en række faglige foreninger. I hvert enkelt tilfælde har aftalen følgende indhold:

§1
Nærværende aftale indgås med det formål at styrke og fremme et godt samarbejde mellem Københavns Lærerforening og de faglige foreninger.

§2
Der optages i den faglige forenings vedtægt en bestemmelse af følgende indhold:
"En betingelse for almindeligt medlemsskab af den faglige forening er medlemskab af KLF.

Derudover kan den faglige forening optage andre undervisere med tilknytning til faget som særlige medlemmer. Disse har ikke stemmeret i sager, der ligger inden for KLF´s forhandlingsområde.

Medlemmer, der opfylder betingelserne for almindeligt medlemskab, kan ikke optages som særlige medlemmer i den faglige forening."

Stk. 2 Denne bestemmelse indebærer:

  1. at der ved indmeldelse i den faglige forening skal afgives oplysninger om stillingsbetegnelse, uddannelse og tjenestested. Desuden forpligter medlemsskabet til at meddele ændringer i disse forhold.
  2. at den faglige forenings medlemskartotek eller lignende indeholder de under a. nævnte oplysninger, samt at der én gang årligt foretages sammenligning med Københavns Lærerforenings medlemsfortegnelse med henblik på kontrol af det fælles medlemskab. 

§3
Samarbejdet mellem de faglige foreninger og Københavns Lærerforening finder bl.a. sted ved udveksling af erfaringer og brug af hinandens ekspertise.

Stk. 2 Gennem viden og erfaring på specifikke faglige områder besidder de faglige foreninger en kompetence, som de stiller til rådighed for Københavns Lærerforening.

Stk. 3 Københavns Lærerforening skal konsultere/orientere de samarbejdende faglige foreninger i spørgsmål af væsentlig betydning for løn- og arbejdsforhold m.v. for den pågældende arbejdsgruppe samt i forbindelse med f.eks. læseplans-, lovrevisionsarbejde o.lign.

Stk. 4 Orienterende drøftelse mellem KLF og den faglige forening om væsentlige faglige spørgsmål afholdes, når det af en af parterne skønnes hensigtsmæssig.

Stk. 5 Efter Københavns Lærerforening skøn kan repræsentanter fra de samarbejdende faglige foreningers bestyrelser repræsentere Københavns Lærerforening ved kurser og konferencer, hvortil Københavns Lærerforening kan sende repræsentanter udover den repræsentation, forenings bestyrelse udpeger af sin midte.

Stk. 6 Desuden kan de faglige foreninger, der er omfattet af denne samarbejdsaftale, sende en repræsentant til de ordinære tillidsrepræsentantmøder (jf. KLF´s vedtægt § 18).

Stk. 7 De faglige foreninger tilbydes endvidere:

  1. Adgang til vederlagsfrit at få optaget meddelelser vedrørende møder, kurser, konferencer o.lign. i "Københavns Kommuneskole" i et omfang, som fastsættes af redaktøren.
  2. Formanden modtager Københavns Lærerforenings tillidsrepræsentantmappe og generelle tillidsrepræsentantmeddelelser. 

Stk. 8 Tilsvarende tilbyder de faglige foreninger:

  1. Efter hvert nyvalg i de faglige foreninger modtager Københavns Lærerforening navne- og adresselister over bestyrelsesmedlemmerne.
  2. Ved evt. vedtægtsændringer i den faglige forening sendes de reviderede vedtægter til orientering for Københavns Lærerforening. 

§4
Ved henvendelse til kommunale myndigheder, eksempelvis skoledirektion eller skoledirektorat henstiller Københavns Lærerforening, at man følger nedenstående procedure:
På grundlag af Københavns Lærerforenings henvendelse eller på eget initiativ fremsender den faglige forening sin udtalelse til Københavns Lærerforening. KLF´s bestyrelse behandler forslaget og kontakter den faglige forenings formand og oplyser, om henvendelsen af KLF kan videresendes med anbefaling, eller om særlige forhold gør sig gældende, der foranlediger KLF til at videresende henvendelsen med kommentar eller uden anbefaling, evt. om henvendelse bør afvente kommentar m.. fra andre foreninger. Ønsker den faglige forening mundtligt at supplere den skriftlige fremstilling, har den ret til ved en repræsentation at fremlægge sine synspunkter for KLF bestyrelse.

Den faglige forening kan herefter beslutte sig for:

  1. at få henvendelsen videresendt umiddelbart 
  2. at udskyde afgørelsen til efter en ny-vurdering på grundlag af forenings oplysninger og kommentar at tilbagekalde henvendelsen med henblik på omarbejdelse eller henlæggelse. 

§ 5
I det omfang, det af KLF og den faglige forening skønnes hensigtsmæssigt, og det i øvrigt er muligt, kan den faglige forenings formand eller dennes stedfortræder deltage i mundtlige forhandlinger med myndighederne.

§ 6
Nærværende aftale, der afløser alle tidligere aftaler, er bindende for en periode af mindst ét år fra underskriftsdagen. Den vil derefter fra begge parters side kunne opsiges med mindst 3 måneders varsel.