Forretningsorden for pensionistafdelingen

FORRETNINGSORDEN FOR
KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS PENSIONISTAFDELING

 1. Pensionistafdelingen består af KLF-medlemmer på pension, og i pensionslignende forhold.

 2. Pensionistafdelingen har til formål

  • –  at arbejde for at forbedre pensionisternes forhold

  • –  at fremføre afdelingens synspunkter og ønsker over for den til enhver tid siddende bestyrelse i KLF

  • –  at holde medlemmerne orienterede om pensionsforhold , specielt ændringer af disse

  • –  at arrangere faglige og sociale møder, kurser, ture m.m. for medlemmerne, hvor man under uformelle former kan mødes med tidligere kolleger.

 3. KLF-afdelingen er undergivet de for Københavns Lærerforening gældende vedtægter. – Kun de sager, der falder ind under KLF ?s formålsparagraf, kan behandles af KLF-afdelingen. Personsager kan ikke behandles.

  – KLF-afdelingen kan ikke uden bestyrelsens godkendelse føre egentlige forhandlinger med ansættelsesmyndigheden.

 4. Der afholdes normalt :

  • 1 månedligt formiddagsmøde (september – maj)

  • aftenmøder efter behov

   Der kan inviteres gæster til pensionistafdelingens møder efter bestyrelsens beslutning. Pensionistafdelingen holder møde, så ofte bestyrelsen for afdelingen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter motiveret begæring herom. Pensionist- afdelingsmødet afholdes da senest 4 uger efter, begæringen er fremsat.
   Alle mødeindkaldelser med angivelse af dagsorden og/eller øvrige mødeaktiviteter meddeles på www.klfnet.dk mindst 1 uge før mødets/aktivitetens afholdelse.

  • Sangkor: Pensionistafdelingen har etableret et sangkor, som mødes hver anden onsdag.(september – juni)

   Medlemmer optages efter anmodning, såfremt der er plads.

 5. KLF-afdelingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt, jf. punkt 4. Ved afstemninger gælder al- mindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, bortfalder forslaget. Kun deltagere i mødet kan afgive stemme.

 6. Pensionistafdelingen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der tilrettelægger Pensionistafdelingens møder og øvrige aktiviteter, varetager forbindelsen til KLF og forvalter Pensionistafdelingens rådighedsbeløb. Be- styrelsen fastlægger selv sin arbejdsfordeling.

 7. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges i april på årsmødet. Herudover vælges 1 – 2 suppleanter, der deltager i bestyrelsesarbejdet efter bestyrelsens beslutning.

  Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 repræsentanter, i ulige år 3 repræsentanter. De kandidater, der opnår flest stemmer er valgt. De 2 kandidater med næstflest stemmer er suppleanter.

  Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de personer, der har lige mange stemmer.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, der fungerer som afdelingens tillidsrepræ- sentanter.

På årsmødet aflægger formanden før valget en beretning for det forløbne år. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til Pensionistafdelingens formand senest 14 dage før mødet. Der bringes på klfnet.dk et kort referat af årsmødet.

Bestyrelsen udgør et fagligt udvalg, som holder møder med repræsentanter for KLFs bestyrelse og sammen med dem tilrettelægger kommende arrangementer.

Bestyrelsen vælger repræsentant til pensionist Forum i Hovedstaden Øst. Repræsentanten deltager også i pensionistfraktionens årsmøde.

 1. Ændringer i denne forretningsorden kan kun ske på årsmødet.

 2. Denne forretningsorden er vedtaget på Pensionistafdelingens årsmøde d.12. april 2016, og godkendt af KLF ?s bestyrelse . 

Klik her for at læse Forretningsorden 2016 for pensionistafdelingen