Ydelser til bestyrelsen

Ydelser til bestyrelsen

Frikøb:

Frikøbets omfang er angivet i forhold til bruttotid (inkl. ferie og helligdage). Intet bestyrelsesmedlem kan i alt have mere end 1924 timers frikøb. 

Formanden

Formanden er fuldt frikøbt betalt af forvaltningen som medlem af HovedMED.

Næstformanden

Næstformanden er fuldt frikøbt 1924 timer. KLF betaler 770 timer. Da Lars Sørensen også er medlem af hovedstyrelsen i DLF betales de resterende 1154 timer via DLF

Udvalgsformænd

Formanden for fagligt udvalg og pædagogisk udvalg har hvert et frikøb på 1085 timer

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

De sidste 5 bestyrelsesmedlemmer har et frikøb på 846 timer.

 

Bestyrelsesmedlemmer, der også er medlem af hovedstyrelsen.

Det samlede frikøb kan ikke overskride en fuldtidsansættelse

Kjell Nielsson er betalt 1154 timer af DLF og resten 770 af KLF.

 

Omkostningstillæg

Omkostningstillægget tillægges den normale lærerløn. Som følge af bestyrelsesarbejdet er det meget få eller ingen tillæg, der ydes til bestyrelsesmedlemmerne på skolen. Omkostningstillægget er på bestyrelsesmødet 21. september 2015 blevet hævet til nedenstående satser. Disse gælder fra 1.april 2016.

 

Årlige beløb

Grundbeløb 31.3.2000

Formand

276.000

Næstformand

111.000

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

29.500

Der ydes pension på 18 % samt særlig feriegodtgørelse på 3,5 %. Omkostningstillægget ydes med virkning fra begyndelsen af den første hele måned efter valget til bestyrelsen. Tillægget bortfalder med udgangen af den måned, hvor man udtræder af bestyrelsen. 

Formanden har ingen øvrige løngivende bestyrelsesposter, der skyldes valget som formand.

 

Lønforhold for formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lærerforening

Niveau 1. 4. 2018 og angivet som løn pr. måned 

Formanden Lars Sørensen

Formanden aflønnes som lærer på personlig ordning på specialskole – uden timetalsafhængige tillæg m.v.*

 

39.551,31 kr.

Tillæg som formand

30.977,78 kr.

Tillæg som medlem af DLF´s hovedstyrelse**

7.309,54 kr.

Løn i alt

70.536,40 kr.

*   BUF betaler som HovedMed

Næstformanden Inge Thomsen

Næstformanden aflønnes som lærer på personlig ordning (specialskole) – uden timetalsafhængige tillæg m.v.

 

38.112,97 kr.

Tillæg som næstformand

 12.458,46 kr.

Løn i alt

50.571,43 kr.

*   DLF betaler 1154/1924

** DLF betaler

Øvrige bestyrelsesmedlemmerne får et månedligt omkostningstillæg på 3.311,03 kr. betalt af foreningen

Uerholdelige frikøbstimer

Foreningen opfordrer altid til, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer bliver frigjort i videst muligt omfang, således at man kan udføre den funktion, man er valgt til.

I forbindelse med valg til bestyrelsen kan der imidlertid være en periode, hvor nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for en umiddelbar frigørelse på egen skole. Det kan fx skyldes hensyn til eksamensklasser eller vanskeligheder ved at afgive timer midt i et skoleår.

I den situation kan der ske udbetaling af uerholdelige frikøbstimer.

Beregningen af uerholdelige frikøbstimer foretages ud fra disse principper:

Fx et almindeligt bestyrelsesmedlem med 846 frikøbstimer på årsbasis. Da der regnes med brutto, indgår juli måned ikke i beregningen.

For et nyvalgt bestyrelsesmedlem (fx valgt 30. marts), vil der være frikøbstimer fra første hele måned – dvs. april til og med juni.

De uerholdelige frikøbstimer udbetales i forhold til timelønnen på trin 43.

Det giver følgende formel 846/12*3*timesatsen for trin 43. Der ydes ikke pension, men beløbet indgår i beregningen af den særlige feriegodtgørelse, som udbetales af foreningen.

Det forudsætter, at foreningen ikke får nogen regninger for frikøb i disse måneder.

Hvis et bestyrelsesmedlem fx bliver udvalgsformand i løbet af et skoleår, vil der også være mulighed for udbetaling af uerholdelige frikøbstimer.

Fratrædelsesordning frikøb

Foreningens formand

Ved fratræden ydes fortsat frikøb i den løbende måned plus to yderligere.

Efter de første to år ydes der frikøb den resterende del af det igangværende skoleår.

Såfremt det kan begrundes i en konkret situation fx en konkret uddannelse, vil der dog være mulighed for ved aftale mellem den pågældende og foreningens sekretariatschef, at den opsparede tid fordeles over en længere periode (fx til en modulopbygget uddannelse).

Formandshonoraret ydes indtil udgangen af den løbende måned. Såfremt den pågældende forlader sin lærerstilling i B&U-Forvaltningen, bortfalder ordningen.

Dette gælder dog ikke ved formandens afgang på grund af pensionering i forbindelse med et ordinært bestyrelsesvalg, hvor der ydes frikøb i den resterende del af det igangværende skoleår.

 

Næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ordningen omfatter ikke medlemmer af KLF's bestyrelse, der frivilligt udtræder af bestyrelsen i utide. Ordningen gælder i tilfælde af udtræden som følge af mistillidsvotum og ved udtræden i forbindelse med nyvalg.

Der kan ikke i medfør af ordningen udbetales noget beløb til de efterladte i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem afgår ved døden.

Ved fratræden ydes frikøb i den løbende måned plus én yderligere. For hvert år ? ud over de første 2 år ? opspares yderligere ret til én måneds frikøb. Frikøbet kan dog maksimalt fortsætte til udgangen af det igangværende skoleår (dvs. til 31. juli).

Såfremt det kan begrundes i en konkret situation fx et konkret kursus, vil der dog være mulighed for ved aftale mellem den pågældende og foreningens sekretariatschef, at den opsparede tid fordeles over en længere periode (fx en modulopbygget uddannelse).

Omkostningstillægget ydes indtil udgangen af den løbende måned.

Hvis den pågældende forlader sin lærerstilling i B&U-Forvaltningen, bortfalder ordningen. Dette gælder dog ikke ved næstformandens og de øvrige bestyrelsesmedlemmers afgang på grund af pensionering i forbindelse med et ordinært bestyrelsesvalg, hvor der ydes frikøb i den resterende del af det igangværende skoleår.

Fratrædelsesbeløb

Den hidtidige aflønning fortsætter indtil udgangen af den måned, hvor man fratræder som formand/næstformand eller bestyrelsesmedlem.

Fra den første i efterfølgende måned efter udtræden af bestyrelsen indtil udgangen af igangværende skoleår ydes følgende beløb:

Formand og næstformand: 4.000 kr. (grundbeløb 1.4.2000) pr. måned.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 2.000 kr. (grundbeløb 1.4.2000) pr. måned.

Dette gælder også for evt. pensionister, der udtræder af bestyrelsen.

For formand og næstformand gælder, at det normale omkostningstillæg for bestyrelsesmedlemmer ikke kan ydes sammen med fratrædelsesbeløbet.

Hvis en formand fratræder og i stedet bliver næstformand, ydes der ikke fratrædelsesbeløb.

Fratrædelsesbeløbet kan først ydes, hvis et bestyrelsesmedlem har været frikøbt i hele det skoleår, hvor fratræden sker. Ordningen omfatter ikke medlemmer af KLF's bestyrelse, der frivilligt udtræder af bestyrelsen i utide.

Ordningen gælder i tilfælde af udtræden som følge af mistillidsvotum og ved udtræden i forbindelse med nyvalg.

Vilkår for pensionister i bestyrelsen

Omkostningstillægget udbetales. Der sker ikke udbetaling af uerholdelige frikøbstimer, da der ikke er timer, hvor der burde have været foretaget frikøb.