Procedure ved bestyrelsesvalg

På generalforsamlingen 27. oktober 1975 vedtoges følgende:

Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder valghandlingen i henhold til foreningens vedtægter. Stemmeafgivningen påbegyndes tidligst på 4 ugers dagen for afholdelse af generalforsamlingen. 
I ekstraordinære situationer kan dirigent og bestyrelse i enighed og under ansvar over for generalforsamlingen dispensere fra ovennævnte regler. En sådan dispensation meddeles skolerne snarest. I tidsrummet mellem generalforsamlingen og påbegyndelsen af stemmeafgivningen er der åben valgkamp. 
I denne periode står såvel foreningens blad, "Københavns Kommuneskole", som foreningens kontor til medlemmernes rådighed. Indlæg, som bl.a. på grund af tidsfristen for redaktionens af slutning ikke kan optages i KK, inden afstemningen påbegyndes, ekspederes af foreningens kontor direkte til skolerne. I forbindelse med offentliggørelsen af dagsordenen for generalforsamlingen bekendtgøres tidsfrister for indlevering af stof til de følgende numre af KK. Denne procedure optages i KLF´s tillidsrepræsentantmappe og er gældende, indtil en generalforsamling måtte vedtage andre regler. 

I tilslutning til "Procedure ved bestyrelsensvalg" har KLF´s bestyrelse 7. oktober 1976 vedtaget følgende kommentar:

I tidsrummet før generalforsamlingen vil indlæg, som på grund af vedtægtsmæssige tidsfrister i forbindelse med generalforsamlingen ikke kan nå at blive offentliggjort gennem KK, kunne ekspederes af foreningens kontor direkte til skolerne. Det må dog bemærkes, at foreningens kontorkapacitet er begrænset og eventuelt materiale må derfor foreligge i færdigredigeret form, ligesom det vil kunne blive umuligt at efterkomme alle ønsker, såfremt det drejer sig om mange udsendelser.