KLF's kommunikationspolitik

Københavns Lærerforening ønsker at sikre let tilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet og kvalitet.

Mål

At engagere og involvere medlemmerne og udbrede kendskabet til og vinde forståelse for foreningens synspunkter og holdninger i medlemskredsen og i omverdenen.

Udadtil vil KLF være aktiv på den arbejdsmarkedspolitiske, skole- og uddannelsespolitiske scene og påvirke politikere og forvaltning i retning af en kvalitetsmæssig udvikling af folkeskolen og vores andre arbejdsområder og en forbedring af lærernes, børnehaveklasseledernes og de øvrige medlemmers arbejdsmiljø.

Foreningen varetager også interesserne for en række medlemmer, der har andre arbejdspladser eller har en anden tilknytning til skolen. Det gælder blandt andet professionsbachelorer, psykologer, tale-hørelærere, konsulenter i forvaltningen eller i områderne, læreruddannede i UU, svømmelærere, lærere i skoletjenesten, ved Blindeinstituttet, ved voksenspecialinstitutionerne, i Grupperne, SOPU og lærere ved private københavnske gymnasieskolers grundskoler og tre internationale skoler. Vores kommunikation skal ligeledes henvende sig til disse grupper og behandle deres særlige forhold og vilkår. Det gælder også det store antal pensionister og gruppen af ledige.

Vi skal være dagsordenssættende, slå nye temaer an, komme med anderledes vinkler og udvikle relationer, alt sammen på et større antal kommunikationsplatforme end hidtil. Det skal ske med bevarelse af vores troværdighed og legitimitet.

KLF's medlemmer har brug for

  • Nyheder. Hvad der sker lige nu politisk, organisatorisk og på skolescenen.
  • Generelt. Politiske beslutninger i den store verden med betydning for skolen i København, beslutninger på Christiansborg, på Københavns Rådhus og i Børne- og Ungdomsforvaltningen, samarbejdet med de faglige organisationer i Københavns Kommune, og KLF´s politiske vedtagelser og initiativer. Om arbejdets indhold, løn- og arbejdsvilkår. Om kollegers pædagogiske initiativer og udviklingsprojekter og aktiviteter på skolerne. Om uddannelses- og samfundspolitik. Om danske og udenlandske forskningsresultater og udviklingsarbejder. Om børne- og voksenpædagogik. Om efter- og videreuddannelse.
  • Overblik og perspektiv. Analyser, baggrund og sammenhæng til støtte i udvikling af det professionelle virke som et godt grundlag for dialog med omverdenen.
  • Viden om aftaler, regler mv.
  • Identifikation. Faglig og organisatorisk fællesskabsfølelse.
  • Faglig og fagpolitisk debat. Debatten er en vigtig del af en aktiv og involverende fagforening. Den skal blandt andet udfolde sig via hjemmesiden, Facebook og Instagram og andre sociale medier og i høj grad også ved møder på arbejdspladser, hvor vores medlemmer arbejder, gerne med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer.

KLF har brug for

  • At medlemmerne får opfyldt ovenstående behov via foreningen og dermed oplever, at foreningen er dét sted, hvor lærerprofessionen debatteres og udvikles og dermed er med til at styrke medlemmernes identifikation med foreningen.
  • At både medlemmer og offentlighed hurtigt får grundigt kendskab til vores initiativer og reaktioner på udspil fra arbejdsgivere og politikere, forskere og medier.
  • En debat blandt medlemmerne om fagpolitik, arbejdets indhold og vilkår.

Foreningens kommunikationsveje

Omdrejningspunktet for kommunikationen med foreningens medlemmer og omverdenen er i høj grad hjemmesiden KLFnet.dk.

Hjemmesiden indeholder både grundlæggende oplysninger om foreningen, dens virke og lærerjobbet. KLFnet.dk er aktuel med nyhedsjournalistik, reportager og historier fra de københavnske skoler, de øvrige arbejdspladser og det politiske liv, samt debatindlæg og blogs.

Hjemmesiden fungerer også som foreningens vidensbank, hvor TR, AMR og medlemmer kan hente regelsæt, lønoplysninger og relevant faglig information.

KLFnet.dk kan ud fra journalistiske kriterier som relevans og aktualitet bringe debatindlæg fra medlemmer eller andre. Bestyrelsesmedlemmerne i KLF tager hver fjortende dag på skift vedkommende fagpolitiske emner op i klummen ’Synspunkt’ for at sætte gang i debatten. Ud over den skrevne journalistik bruger redaktionen også aktivt fotos, video og lyd til at formidle nyheder og reportager.

Via KLFnet.dk’s nyhedsmail sender redaktionen ugentlig nyhedsmails med de seneste nyheder fra hjemmesiden ud til medlemmerne.

KLF har en sms-service, der består af tre grupper.

En sms-liste for tillidsrepræsentanter, én for alle medlemmer og én liste til foreningens pensionister. Sms-servicen bruges til at gøre opmærksom på og til at minde modtagerne om arrangementer, demonstrationer og lign. eller i særlige tilfælde at give ad hoc beskeder.

Københavns Lærerforening har en aktiv Facebookside, hvor foreningen siden 2009 har formidlet nyheder fra KLFnet.dk, informationer og begivenheder i KLF-regi. Siden har ved udgangen af 2017 ca. 3.600 følgere. 

Facebook giver mulighed for spontane tilkendegivelser, udveksling af billeder, interaktivitet og debat. Det er også via Facebook, at KLFnet.dk’s nyheder kommer ud til et bredt publikum, som ikke kun tæller foreningens medlemmer, men også politikere, andre organisationer, forældre, journalister og lærere fra resten af landet. Siden kan findes her: Facebook.com/kbhlaerere. 

Med det sociale medie Instagram har KLF haft stor succes med i de seneste års tid at lade forskellige lærere på de københavnske skoler få mulighed for at vise glimt fra deres lærerhverdag i ord og billeder. Det har betydet, at foreningen på kort tid har fået en voksende følgeskare, som ikke kun består af lærere, men også forældre, politikere og en masse museer, organisationer og politiske partier. Det er en ambition, at Instagram-profilen skal bruges til at vise positive sider af lærerjobbet og de spændende faglige projekter, som foreningens medlemmer hver dag engagerer sig i på deres arbejde. Profilen har ved udgangen af 2017 ca. 650 følgere. Du kan følge med her: Instagram.com/kbhlaerere.

I perioden 2014 - 2017 har KLF også anvendt Twitter som kommunikationsplatform, dog i meget begrænset omfang. Da mange politikere og beslutningstagere er på Twitter, vil bestyrelsen over-veje, hvordan dette stærke medie kan bruges aktivt i fremtiden til at bringe KLF´s synspunkter ud og svare på andres udsagn.

Som et vigtigt led i kommunikationen med foreningens tillidsvalgte, udsender KLF TR-skrivelser og AMR-skrivelser (tillidsrepræsentants-skrivelser eller arbejdsmiljørepræsentant-skrivelser) direkte til TR eller AMR på skolerne. Foreningen forventer, at TR og AMR videreformidler informationerne til deres kolleger i det omfang, indholdet er relevant for alle medlemmer. TR- og AMR-skrivelserne er en vigtig del af den direkte kommunikation til medlemmerne. Ofte indeholder skrivelserne faglige informationer eller oplysninger om medlemsarrangementer. Både TR- og AMR-skrivelserne kan læses på KLFnet.dk. 

KLF udsender pressemeddelelser, der er rettet mod offentligheden i den udstrækning, foreningen ønsker at formidle standpunkter og oplysninger om specifikke emner. Foreningen bruger også den direkte kontakt til mediernes redaktioner, når en historie eller begivenhed skal videreformidles. Pressemeddelelserne vil kunne læses på KLFnet.dk.

I de tilfælde, hvor der inden for KLF’s område afvikles høringer om aktuelle emner, skriver foreningens bestyrelse høringssvar. Det foregår ofte ved, at KLF indhenter viden fra de berørte med-lemmer og drøfter foreningens holdning på bestyrelsesmøder. De indsendte høringssvar kan læses på foreningens hjemmeside. 

Endelig er der mange andre måder at kommunikere på, det kan ske via postkort, plakater, flyers årsskrifter, m.v.

Værdifuld kommunikation

Kommunikationen på de forskellige platforme skal være værdifuld for medlemmerne og skabe samhørighed. Alle medier skal bidrage til en langsigtet og nødvendig investering i lærerprofessionens identitet, kvalitet og styrke. 

Udgivelsesgrundlag for hjemmeside og sociale medier

Den digitale redaktør har i kraft af sit frihedsbrev ansvaret for det nyhedsmæssige og redaktionelle stof på foreningens hjemmeside og på de sociale medier, hvortil redaktøren bidrager sammen med sine medarbejdere. Det digitale univers skal hele tiden være et besøg værd og være relevant for medlemmerne og andre interessenter.

Den politiske ledelse skriver fagpolitiske indlæg og har på vegne af bestyrelsen ansvaret for den

fagpolitiske linje. Sekretariatet har ansvaret for vedligeholdelse af de faglige dele på hjemmesiden og bidrager med research og analyser til dette brug.

Alle indholdsansvarlige skal ved hjælp af fornøden uddannelse være i stand til at varetage de beskrevne opgaver.

Evaluering

Der skal både foretages kvantitative målinger og kvalitative vurderinger for kvalificeret at kunne vurdere effekten af vores kommunikation. Antallet af besøg på hjemmesiden og antallet af Face-book-venner, antallet af debatindlæg og læserbreve m.v. skal samlet vurderes. Redaktionen må mindst én gang om året præsentere resultaterne for bestyrelsen med henblik på en fælles vurdering af indsatsen. Det kan ske samtidig med forelæggelse af kvalitative vurderinger af artikler og ny-heder og eventuelt støttes af interviews med vores brugere. Dette skal indføjes i foreningens årshjul, der fastlægger årets aktiviteter. Vurderingen af indsatsen skal tillige drøftes med de tillidsvalgte.

Kommunikationen beskrives i Formandens Skriftlige Beretning og vil derfor være et emne på generalforsamlingen.

Revideret af KLF's bestyrelse 7. december 2017