KLF´s kommunikationspolitik

Del:

Københavns Lærerforening ønsker at sikre let tilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet og kvalitet.

Mål

At engagere og involvere medlemmerne og udbrede kendskabet til og vinde forståelse for foreningens synspunkter og holdninger i medlemskredsen og i omverdenen.

Udadtil vil KLF være aktiv på den skole- og uddannelsespolitiske scene og påvirke politikere og forvaltning i retning af en kvalitetsmæssig udvikling af folkeskolen og vores andre arbejdsområder og en forbedring af lærernes, børnehaveklasseledernes og de øvrige medlemmers arbejdsmiljø.

Foreningen varetager nemlig også interesserne for en række medlemmer, der har andre arbejdspladser eller har en anden tilknytning til skolen. Det gælder blandt andet professionsbachelorer, psykologer, tale-hørelærere, konsulenter i forvaltningen eller i områderne, lærere i skoletjenesten, ved Blindeinstituttet, ved voksenspecialinstitutionerne, i Grupperne og fra 1. januar 2014 lærere ved private københavnske gymnasieskolers grundskoler. Vores kommunikation skal ligeledes henvende sig til disse grupper og behandle deres særlige forhold. Det gælder også det store antal pensionister og gruppen af ledige.

Vi skal være dagsordenssættende, slå nye temaer an, komme med anderledes vinkler og udvikle relationer, alt sammen på et større antal kommunikationsplatforme end hidtil. Det skal ske med bevarelse af vores troværdighed og legitimitet.

KLF's medlemmer har brug for

– Nyheder. Hvad der sker lige nu politisk, organisatorisk og på skolescenen.

– Generelt. Politiske beslutninger i den store verden med betydning for skolen i Kø- benhavn, beslutninger på Christiansborg og på Københavns Rådhus, i Børne- og Ung- domsforvaltningen og KLF ?s politiske vedtagelser og initiativer. Om arbejdets indhold, løn- og arbejdsvilkår. Om kollegers pædagogiske initiativer og udviklingsprojekter og aktiviteter på skolerne. Om uddannelses- og samfundspolitik. Om danske og uden- landske forskningsresultater og udviklingsarbejder. Om børne- og voksenpædagogik. Om efter- og videreuddannelse.

– Overblik og perspektiv. Analyser, baggrund og sammenhæng til støtte i udvikling af det professionelle virke som et godt grundlag for dialog med omverdenen.

– Viden om aftaler, regler mv.

– Identifikation. Faglig og organisatorisk fællesskabsfølelse.

– Faglig og fagpolitisk debat. Debatten er en vigtig del af en aktiv og aktiverende fag- forening. Den skal blandt andet udfolde sig via facebook.

KLF har brug for

– At medlemmerne får opfyldt ovenstående behov via foreningen og dermed oplever, at foreningen er dét sted, hvor lærerprofessionen debatteres og udvikles og dermed er med til at styrke medlemmernes identifikation med foreningen.

– At både medlemmer og offentlighed hurtigt får grundigt kendskab til vores initiati- ver og reaktioner på udspil fra arbejdsgivere og politikere, forskere og medier.

– En debat blandt medlemmerne om fagpolitik, arbejdets indhold og vilkår.

Foreningens mediemæssige platforme

KK er medlemmernes magasin karakteriseret af høj troværdighed. Bladet er en direkte hilsen fra foreningen til det enkelte medlem. Det udkommer én gang månedligt, i alt 10 gange årligt. Blandt andet på baggrund af de stigende udgifter til trykning og porto for KK og for at kunne udnytte de muligheder, som digitalisering byder på, skal det overvejes, om KK skal ophøre med at være et trykt blad og udelukkende udkomme i digital form.

2) Hjemmesiden – der er fornyet i januar 2012 – indeholder både grundlæggende oplysninger om foreningen og dens virke, lærerjobbet og er aktuel med nyheder, historier fra skolerne, de øvrige arbejdspladser og det politiske liv, udvalgte de- batindlæg mv. Den fungerer også som foreningens vidensbank, hvor TR, AMR og medlemmer kan hente regelsæt m.v.

Webredaktøren kan ud fra journalistiske kriterier som relevans og aktualitet bringe debatindlæg. Bestyrelsesmedlemmer tager hver fjortende dag på skift vedkommende fagpolitiske emner op i klummen ?Synspunkt ? for at sætte gang i debatten.

3) KLFTV giver med jævnlige reportager i et tæt samvirke med blad og hjemmeside et levende billede af de mange forskellige virkeligheder, vi er en del af.

4) Facebook giver mulighed for spontane tilkendegivelser, udveksling af billeder, interaktivitet og debat.

5) TR-skrivelser leverer solide og relevante oplysninger fra foreningen af faglig karak- ter.

6) Pressemeddelelser er rettet mod offentligheden.

7) Mailservice – nyheder, arrangementer, henvisninger til dem, der ønsker det. Der arbejdes fortsat på at oprette funktionen.

8) Sms-beskeder vil vi fortsat bruge som en god måde til hurtigt og effektivt at få budskaber ud omkring møder, aktiviteter m.v.

9) Høringer om aktuelle emner.
10) Det overvejes p.t., om foreningen også skal anvende Twitter.

Københavns Lærerforening på facebook

Facebook er en vigtig del af foreningens kommunikationsstrategi.

KLF har én side på facebook, der retter sig særligt til foreningens medlemmer, men også har venner blandt politikere, kolleger i andre kredse, forældre m.fl.

facebook.com/kbhlaerere 

Københavns Lærerforening har været på facebook siden 2009. Med relanceringen i foråret 2012 af foreningens facebook-side er der skabt fornyet interesse for den, og medio august er antallet af personer, der følger KLF’s facebook-side, oppe over 2.300.

Målet med siden er at styrke kommunikationen mellem foreningens medlemmer, og mellem foreningen og medlemmerne. Facebooks styrke ligger i, at de mennesker, der er på facebook, kan følge med i dét, de har valgt at følge med i og alt dét, som deres venner ’synes godt om’ (likes), da det bevirker, at dét også bliver delt på deres venners nyhedsvæg.

Opgaven er at gøre mødet med KLF på facebook til et positivt møde med fagforenin- gen, både hvad angår fagligt nyt, tilbud og spændende initiativer rundt om i byen. Kommunikation på facebook foregår efter andre sociale regler, end når man besøger en hjemmeside. Folk oplever facebook som deres domæne.

Alle, der er tilknyttet foreningen, opfordres til at ’Synes godt om’ / ’dele’ indlæggene på hjemmeside og facebook-sider, således at de spredes til andre facebook-sider.

Formandskabet poster jævnligt fagpolitiske oplysninger og synspunkter i kort form. Platformen har en mere uforpligtende karakter og tegner dermed ikke nødvendigvis KLF.

Hele netværket skal aktivt omtale vores facebook-side i forbindelse med kurser, ture, arrangementer mv. således, at facebook bliver en nær og vedkommende del af for- eningens kommunikation.

KLF’s side findes på www.facebook.com/klfnet eller skriv Københavns Lærerforening i søgefeltet.

Værdifuld kommunikation

Kommunikationen på de forskellige platforme skal være værdifuld for medlemmerne og skabe samhørighed. Alle medier skal bidrage til en langsigtet og nødvendig investering i lærerprofessionens identitet, kvalitet og styrke.

Ansvarsfordeling

Redaktøren har ansvaret for KK og bidrager sammen med sine medarbejdere med indlæg på hjemmesiden. Webredaktøren har ansvaret for, at hjemmesiden hele tiden er et besøg værd og relevant for medlemmerne og andre interessenter.

Foreningens sekretariat har ansvaret for vedligeholdelse af de faglige dele af hjemme- siden, hvor også den politiske ledelse bidrager med fagpolitiske indlæg. Formandskabet har på vegne af bestyrelsen ansvaret for den fagpolitiske linje.

Alle indholdsansvarlige skal ved hjælp af fornøden uddannelse være i stand til at vare- tage de beskrevne opgaver.

Succeskriterier

Kvantitative målinger

Vi har valgt ikke på forhånd at opstille kvantitative succeskriterier. I stedet vil vi jævnligt vurdere, om indsatsen på diverse felter kan siges at have båret frugt. Vi retter vores opmærksomhed på følgende områder:

Antal besøg på hjemmesiden; antal facebook-venner; antal deltagere i arrangementer som vi har kommunikeret ud via de forskellige medier; mængden af debatindlæg; antal modtagere af sms'er og mails; antal læserbreve og henvendelser i.ø. samt artikler og nyheder viderebragt i pressen.

Vurderingen af områderne kan medføre, at vi omprioriter vores indsats og lægger større vægt på de måder at kommunikere på, der har bedst genklang.

Evaluering

Bestyrelsen vil hvert kvartal bedømme i hvilket omfang, kommunikationen lykkes.

TR'erne vil med mellemrum blive spurgt om deres mening om foreningens kommunikation, hvilket blandt andet kan ske på områdemøder.

Kommunikationen beskrives i beretningen og vil derfor være et emne på generalforsamlingen.

Revideret af KLF's bestyrelse 6. februar 2014 

KLF´s kommunikationspolitik