Udlejningsprincipper

Udlejningsprincipper for KLF´s ejendomme

For at kunne komme i betragtning kræves medlemskab af Københavns Lærerforening. 

Der foreligger ikke nogen venteliste, man kan blive skrevet på. Ledige lejligheder annonceres kun på vores hjemmeside i 14 dage. Af annoncen vil det samtidig fremgå, hvilken aldersgruppe der har fortrinsret. Er der ingen ansøgere inden for gruppen, går fortrinsretten videre til næste gruppe osv. 

Medlemsanciennitet i KLF er herefter afgørende (højeste anciennitet inden for aldersgruppen).
 
Ansøgere opdeles i fem aldersgrupper: a)  op til 35 år, b) 36-45 år, c) 46-55 år, d) 56-65 år og e) 66 år og derover, som på skift har fortrinsret ved ansøgning om en ledig lejlighed. Aldersgrupperne prioriteres efter 'en rullende ordning' for hver ejendom.
 
Hvis der ikke er ansøgere blandt foreningens medlemmer, vil medlemmers børn kunne komme i betragtning. Ved prioritering af medlemmers børn vil det være efter samme principper som for forældrenes aldersgruppe / højeste medlemsanciennitet. Såfremt der ikke er ansøgere blandt medlemmers børn, vil medlemmers børnebørn kunne komme i betragtning.

Er en ansøger allerede lejer i én af foreningens ejendomme, skal der ske opsigelse af den hidtidige lejlighed, samtidigt med at man får tildelt en anden lejlighed.
 
Inden en lejlighed annonceres i KK, skal lejere i ejendommen normalt have mulighed for at bytte lejlighed. Hvis der er flere nuværende lejere, som ønsker at bytte lejlighed, vil KLF's medlemmer have fortrinsret. Hvis der er flere af KLF's medlemmer, som ønsker at bytte lejlighed, har det medlem, som har længst anciennitet inden for de prioriterede aldersgrupper, fortrinsret.

Ved foreningens største lejligheder (4-værelses og opefter) vil der blive prioriteret således, at lejlighederne fortrinsvist udlejes til husstande, der er så store, at der kun er to værelser mere end antallet af beboere. Hvis dette krav ikke opfyldes - 3 værelser mere end antallet af beboere osv. Såfremt husstandene er lige store prioriteres efter øvrige kriterier. 
 
Det vil sige, at ved en 6-værelses lejlighed vil en husstand på 4 personer have fortrinsret frem for en husstand på 3 personer.
 
Det skal bemærkes, at en husstand på 5 personer ikke vil have større fortrinsret til en 6-værelses end en husstand på 4 personer, og at en husstand på 3 personer ikke vil have større fortrinsret til en 4-værelses lejlighed end en husstand på 2 personer. 
 
I tvivlstilfælde om fortolkning eller fravigelse af foreningens udlejningsprincipper træffer bestyrelsen en afgørelse.

Vigtigt at kende reglerne for leje af lejlighederne

Når man lejer en af foreningens lejligheder, skal den benyttes efter reglerne. 

Lejelovens regler kan være indviklede, og desværre resulterer det i få tilfælde i en 'smutter'. Når det sker, er det fx i form af uberettiget fremleje, eller ved at lejligheden ulovligt overdrages til andre som fx børn eller venner. 

KLF får kendskab til langt de fleste af disse tilfælde fra vicevært, naboer eller offentlige myndigheder. Hvis der er sket misbrug, vil lejemålet blive søgt ophævet, og KLF vil tage de nødvendig skridt for at stoppe misbruget så hurtigt som muligt. Det skylder vi foreningens medlemmer og de mange lejere, som anvender vores boliger helt efter reglerne. 

Er du som lejer i tvivl om reglerne for dit lejemål, kan du rette henvendelse tl KLF's administrator i By og Bolig. 

Spørgsmål vedr. udlejningsprincipper mv. kan i øvrigt rettes til Københavns Lærerforening, Dorthe Rasmussen på tlf. 3322 3322.


Revideret på bestyrelsesmødet 18. september 2008