UPROFESSIONEL UENIGHEDSKULTUR

'Det er en almindelig praksiserfaring, at medarbejdere er en fantastisk gevinst, hvis de inviteres til samarbejde. Det er således efter min mening inkompetent ledelse, hvis man på en moderne skole forsømmer at bruge de tillidsvalgte som brobyggere til personalet og udnytte og ansvarliggøre det samlede menneskelige potentiale.'

”Du repræsenterer jo ikke alle lærere her på skolen, dét ved jeg fra kolleger, der kigger forbi mit kontor.” Den slags arrogante bemærkninger fra skoleledere til tillidsrepræsentanter er ikke ualmindelige i den københavnske skoleverden og bliver ofte ledsaget af: ”I er da blevet hørt i LokalMED, men I kan jo ikke altid få ret”. Hvilket betyder, at Trioen og personalet sjældent får ret. På den måde sættes der lus i skindpelsen på TR´erne, der ikke oplever respekt for den funktion, de varetager. Det medfører, at MED-systemet bryder sammen, når den ene part ikke anerkender den andens legitime ret til tale på fællesskabets vegne. Dertil kommer, at der på mange skoler ikke gives reel mulighed for de tillidsvalgte til at holde møder med deres bagland for at forberede sig til møder i Trioen og i LokalMed. Det gælder såvel formøder med kollegerne som KLF-afdelingsmøder, idet disse ofte må lægges efter arbejdstid, hvilket betyder et ringere fremmøde. Det kan ikke lade sig gøre at få det højt priste MED-system til at virke, hvis ledelsesdelen ikke giver de ansatte mulighed for at mødes, og hvis skolelederne viser despekt for TR´erne. Systemets påståede professionelle uenighedskultur er en del steder en by i Rusland. Kulturen er helt og aldeles uprofessionel. Det bør direktionen og områdecheferne gribe ind over for. Der er simpelt hen nogle ledere, der skal på skolebænken.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en ny skolelederprofil bestående af en lang række beskrevne kompetencer. Der mangler åbenlyst en beskrivelse af kompetencen til at få et system til at virke ved at skabe en organisation med respekt for de forskellige aktørers roller. Det er en almindelig praksiserfaring, at medarbejdere er en fantastisk gevinst, hvis de inviteres til samarbejde. Det er således efter min mening inkompetent ledelse, hvis man på en moderne skole forsømmer at bruge de tillidsvalgte som brobyggere til personalet og udnytte og ansvarliggøre det samlede menneskelige potentiale. 

Stor uvidenhed om den danske arbejdsmarkedsmodel

Der hersker stor uvidenhed om den danske model, hvor arbejdsgivere og ansatte mødes i formaliserede fora, hvor der foregår forhandlinger og indgås aftaler som fx OK 15, der forpligter begge parter. Det kan således undre, at BUF´s direktion under vores forhandlinger om Forståelsespapiret tilkendegav, at de ikke mente, at Bilag 1.1. var forpligtende. Tilsyneladende mener nogle ledere heller ikke, at de er forpligtiget til at udvise reel forhandlingsvilje, hvilket indbefatter respekt for modpartens funktion, altså tillidsmandens rolle. Når fx TR gør indsigelse, fordi en række kolleger flyttes rundt fra ét team til et andet uden den ringeste argumentation, bliver det fejet til side. Når lærere, der har undervist i overbygningen, pludselig skal have 1. klasse, sker det også, at ledelsen ikke giver en begrundelse andet end, sådan er det. Når AMR ønsker at se resultatet af den lokale trivselsundersøgelse, trækker det urimeligt ud. Mange andre eksempler kunne nævnes. Det er uholdbart og ødelæggende for det psykiske arbejdsmiljø.

Der har bredt sig en KL-bacille, så nogle ledere krampagtigt fastholder  ledelsesretten i enhver situation. Efter lockouten skal man nu spille stærke mænd og kvinder, der viser handlekraft. Ydmygheden over at have magt er forsvundet som dug for solen. Man glemmer, at magt er til for at få ting til at fungere, til at indgå kompromisser, til at medinddrage folk og dermed ansvarliggøre dem. I stedet tryner man personalet, hvilket kan ses i den nylige Trivselsundersøgelse. Der mangler retfærdighed, tillid og indflydelse på egen arbejdssituation.

Frank Jensen havde ret

Vi har et skoleledelsesproblem på nogle skoler i København. Der går ofte 3 år, før end der tages hånd om en skoleleder, der kører sin skole ned. Systemet er håndsky, der mangler mod og vilje til at træffe en ubehagelig beslutning. Selvfølgelig skal en afskedigelse ske helt efter bogen. Men man kan undre sig over, at mens lærere fyres på stribe på forholdsvis kort tid, så skal der gå år, før man seriøst tager sig af ledere, der ikke er deres opgave voksen. Tilmed er det sket i nogle tilfælde, at man ikke har evnet at sige vedkommende op, men har overført dem til andre skoler eller til administrative opgaver. Det er simpelt hen ikke godt nok. På det punkt havde overborgmester Frank Jensen helt ret, da han i sin tid sagde, at vi ikke kan leve med dårlige ledere.

Direktionen og forvaltningen snakker meget om, at der skal ske en kulturforandring hos lærerne, så de bliver på skolerne og i langt højere grad arbejder i team. Jeg mener, at der skal ske et gevaldigt kulturskift i ledelsesfilosofien, hvor opmærksomheden skal rettes mod at skabe social kapital, mod anerkendelse, medinddragelse, og en orientering mod skolen med dens elever, forældre og personale og ikke mod toppen af systemet og ens egen karriereplanlægning.

KLF bruger mange ressourcer på at medvirke til at løse samarbejdsproblemer på skoler. Det tager meget lang tid og for at være ærlig hjælper det sjældent. Der er behov for en model a la den, LFS har anvendt. Den går ud på, at ledelse, tillidsvalgte, HR-chef, områdeleder og fagforening mødes og får tingene på bordet. Der laves forpligtende handleplaner, og hvis disse ikke efterleves, får det konsekvenser, der kan berøre enten personale eller ledelse eller begge parter. KLF ser frem til, at der hurtigt skabes en sådan ´udrykningsenhed´ med kompetence til at løse visse skolers alvorlige samarbejdsvanskeligheder

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.