OK 15 – mere end OK

Der er nu indgået forlig både på lærernes område og for hele det kommunale område, der omfatter mere end 500.000 ansatte. KLF´s formand anbefaler et JA til begge aftaler. Hvorfor kan du læse her.

300 TR´ere forsamlet til det første af 7 regionale møder hvor Anders Bondo gennemgår forliget.

”Nævn tre gode grunde til, at læreraftalen er god”, bad en tillidsrepræsentant LC´s formand Anders Bondo om på et velbesøgt regionalt TR-møde mandag 16. februar på Axelborg. Det var et yderst vedkommende ønske, for der herskede på mødet betydelig tvivl og usikkerhed, om forliget virkelig er et fremskridt eller blot er tomme hensigtserklæringer. Jeg dobler op og vil gerne pege på seks særdeles gode grunde til, at forliget er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

6 gode grunde

For det første har vores arbejdsgiver KL grundlæggende ændret holdning. I modsætning til for to år siden er det nu i orden at indgå aftaler på kommunalt plan med lærerkredsene og på skolerne. Hermed er et afgørende tabu brudt, og det vil nu være muligt at indgå egentlige arbejdstidsaftaler. Hvor man hidtil kun har snakket om ´opgaver´, kan vi nu åbent snakke om ´tid´. Det betyder ikke, at vi får mere tid, men at vi nu kan snakke om dét, det handler om. Det er virkeligt et gennembrud. Endelig tolker jeg det også som en sen erkendelse af, at folkeskolen og dens medarbejdere er pressede, at der er et for højt sygefravær og flugt fra folkeskolen, så en fælles indsats er helt, helt nødvendig.

For det andet er man blevet enige om 15 punkter eller håndtag, der kan bruges i de lokale forhandlinger om arbejdstid. Dem vender jeg tilbage til.

For det tredje er aftalen et udtryk for, at den ´Danske Model´ er vækket til live. KL, der sammen med regeringen i 2013 foranstaltede et overgreb på os og satte forhandlingssystemet ud af kraft, har nu indgået en aftale med os. Det forpligter begge parter, og det lover godt for fremtiden. At KL mener det alvorligt fremgår tillige af det generelle forlig, hvor det i teksten hedder: ”Parterne er enige om, at det er vigtigt med en fælles anerkendelse og opbakning til den danske model”.  Lad os huske på at mens vi var på gaden i de 4 uger under lockouten i 2013, var en af vores hovedparoler ´Bevar den danske model´.

For det fjerde betyder forliget IKKE, at vi skriver under på Lov 409. Det er fuldstændig afgørende, at vi aldrig vil godkende loven, fordi den var en del af et uanstændigt overgreb. Formuleringen, der beskriver dette, lyder: ” Parterne konstaterer, at det ikke er lykkedes at opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere m.fl. ansat i kommunerne fortsat ved lov nr. 409, vedtaget af Folketinget den 26. april 2013”.

For det femte får lærere, børnehaveklasseledere m.fl. nu fuld ret til valgfri placering af 6. ferieuge på lige fod med alle andre kommunalt ansatte.

For det sjette stiger alle omfattet af LC-forliget et løntrin 1. april 2016, hvilket er en fin ting. Det skal sammenholdes med lønstigningerne på 5,42 %, der ligger i det generelle forlig med en lønstigning på 0,96 % allerede pr. 1. april i år. Det betyder, at ikke alene er reallønnen sikret, vi vil opleve en stigning i reallønnen i løbet af overenskomstens treårs periode.

Varm luft eller?

Vi har ikke fået en ny arbejdstidsaftale, hvilket vi heller ikke havde forventet. Hvad har vi så fået? Der er aftalt 15 punkter, der er indgange til, at vi fx her i Københavns Kommune kan indgå i forpligtende forhandlinger med Børne- og Ungdomsforvaltningen. Lad mig nævne nogle eksempler. I punkt 3 står der: ”Opgaveoversigterne skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier”. Det betyder, at skoleledelsen skal formulere og i LokalMED fremlægge disse kriterier til diskussion. Det vurderer jeg som et fremskridt på en hel del skoler, hvor baggrunden for fordelingen af arbejdsopgaver mellem kolleger ikke har været klar eller nødvendigvis retfærdig.

Der er sat fokus på den klemte forberedelsestid i punkterne 4-6. Her lyder det bl.a.: ”Planlægningen skal sikre, at der er fastlagt sammenhængende og effektiv tid til forberedelse.” ”Der planlægges med større sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af undervisningen.” ”Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Er dette nødvendigt, skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for at forberede undervisningen.” KLF´s medlemsundersøgelse i december, som 1.240 lærere og børnehaveklasseledere deltog i, pegede netop på disse problemer, så jeg mener, at disse formuleringer kan gøre stor gavn ved planlægningen af næste skoleår.

Herudover er der nævnt mulighed for at indgå flextidsaftaler, skabe puljer af tid til særlige opgaver og lave opgørelser af den månedlige arbejdstid. Endelig er der et vigtigt afsnit om tid til TR. Vi har i KLF kunnet konstatere, at uanset at der i Forståelsespapiret står, at der til TR, TR-suppleanten og AMR til deling er afsat min. 330 timer, så er der en tillidsfolk, der underviser 24-26 timer og dermed ikke har den fornødne tid til det vigtige samarbejde med ledelse, TR-S og AMR og især med kollegerne.

JA eller NEJ?

Ved hver overenskomstfornyelse skal man selvfølgelig vurdere, om krav og forventninger er rimeligt opfyldt. Det er en individuel vurdering, men også en fælles opgave. Hver enkelts kryds er afgørende for fremtiden. Derfor er det altid vigtigt at vurdere alternativet.

LC-aftalen er ikke forrygende, hvilket der næppe er nogen, der kunne forvente, at den ville være. Men der er en række gode og vigtige elementer, der afgørende ændrer balancen i styrkeforholdet mellem KL og LC. Vi får nogle muligheder for at kæmpe os tilbage til indflydelse i kommunerne, og en række tabuer er brudt. På trods af utidig indblanding fra finansminister Corydon har KL evnet at indgå et forlig, hvor de sluger en række kameler. Det er vigtigt i sig selv.

En konflikt, som kan være følgen af et nej til overenskomsten, ser jeg som skadelig. Vi kan risikere at ende i en udmarvende strejke, der vil skade vores sammenhold, vi vil tømme Særlig Fond, og vi vil helt sikkert ikke kunne få en arbejdstidsaftale. Så alternativet til et ja er for mig bestemt ikke vejen. Men først og fremmest anbefaler jeg et ja, fordi der er gode elementer i forliget, og fordi det peger fremad.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.