ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre kommuner også. Det handler reelt om det ultimative krav om 100 procents ledelsesret. Så ilden fra lockoutens dage er desværre slet ikke slukket for SKK´s og forvaltningens vedkommende. Det er på høje tid at komme videre."

Trojaborgs Blog | Af: Jan Trojaborg 18. september 2016

”Vi oplever, at KLF med deres krav puster til ilden fra lockouten i forbindelse med OK 13. SKK mener, at vi i København har lagt lockouten bag os, og at vi i fællesskab er i fuld gang med at udvikle byens skoler til gode tidssvarende arbejdspladser til gavn for eleverne.” Sådan skriver SKK´s formandskab i et brev til Borgerrepræsentationen med en opfordring til politikerne om at bakke op om det forkastede udkast til en lokalaftale.

Så vil jeg gerne minde om, hvad der var brandvarme emner ved udelukkelsen af lærerne fra deres skoler i 4 uger i april 2013. Et uhørt overgreb der har sat sig dybe spor hos mange lærere. KL og Thorning-regeringen afviklede aftaleretten, ´normaliserede´ underviserne med fuld tilstedeværelsespligt på skolerne, forbød al snak om ´tid´ og ´puljer´ og fastslog ledernes uindskrænkede ledelsesret. Lærernes rettigheder og aftaler indgået i fællesskab med KL gennem årene fra 1993 blev fejet fuldstændig af banen.

Hvor stod skolelederne i den konflikt? De valgte en såkaldt ´tredje position´ angiveligt uden at tage parti. Men ønsket om fuld ledelsesret delte de fuldt ud, og Lederforeningen kundgjorde i tiden op til konflikten uafladeligt i pressen, at ´lærerne skal være fuld tid på skolen, med mindre andet er aftalt´. Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at formand Jeanne Jacobsen i interviewet med KLFnet.dk fastslår, at hun og SKK ikke vil afgive ledelsesretten. Skolelederne har altså overhovedet ikke lagt lockouten bag sig. De fik det, som de ville have det og sloges ikke et øjeblik for den aftaleret, der er kernen i den danske model. Det var dybt deprimerende, og det har sat sig skår i samarbejdet, for det har været svært at glemme dette afgørende svigt. Det er dette ultimative krav om ledelsesret på alle fronter fra ledernes og adm. dir. Tobias Stax´ side, der primært blokerer for et forhandlingsresultat i København.

Hvad er ellers på spil? Det er puljer, som SKK mener ´låser skoleledere i planlægningen af hverdagen på skolerne´. Lad mig foretage et faktatjek. Under de 4 måneders forhandlinger gennemgik vi over 100 læreres skemaer fra sidste skoleår, hvor der ikke på forhånd var indregnet nogen pulje til lærerne. Kun ét skema tillod ikke en lærer at kunne disponere over 5 timer til forberedelse til selvstændig placering på skolen eller hjemme. Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre kommuner også. Det handler reelt om det ultimative krav om 100 procents ledelsesret. Så ilden fra lockoutens dage er desværre slet ikke slukket for SKK´s og forvaltningens vedkommende. Det er på høje tid at komme videre.

Men er puljer så et helt ukendt begreb i den københavnske folkeskole? Næh, for ser man på opgaveoversigter fra Vigerslev Allés Skole, som formand Jeanne Jacobsen midlertidigt leder, ser man til sin overraskelse, at der er timepuljer til ´sociale arrangementer´, ´forældremøder´ og ´skolehjemsamarbejde´. Meget fornuftigt og praktisk – det virker simpelthen. Kigger man på opgaveoversigten fra Tingbjerg Skole, hvor næstformand Marco Damsgaard er souschef, opereres der ligeledes med timepuljer herunder en buffertid på 54 timer. Puljer er altså OK, altså lige undtagen til lærernes vigtige tid til forberedelse. Det er da et paradoks, der er til at tage og føle på.

Lad mig foretage et andet faktatjek om lærernes mulighed indtil nu for at forberede sig hjemme. Det har været udbredt, selvom det jo godt nok er en overtrædelse af tilstedeværelsespligten i Forståelsespapiret, men det har man forholdt sig ret afslappet til blandt ledere og ikke mindst i forvaltningen. Hvad har praksis været? Nok noget forskellig. Men vi véd i KLF, at en hel del skoleledere her i byen har tilladt deres lærere at forlade arbejdsstedet, når de skemalagte undervisningstimer og de planlagte møder var afholdt. Det gælder også skoleledere, der sidder i SKK´s bestyrelse. Det vel at mærke uden sønderlig fastlagt aftale eller kontrol. Vi hører, at skoleledere siger: ”Jeg render ikke og kontrollerer, hvor og hvornår I forbereder jer.” Det er derfor utroværdigt, at de samme lederes organisation fastholder, at de 5 timer skal fastlægges efter aftale med lederen, når deres kollegers praksis er helt anderledes afslappet og bedre i takt med moderne, tillidsfulde ledelsesmetoder. Det kan kun skyldes, at SKK endnu ikke har frigjort sig fra ilden fra lockouten.

Hvor er vi så enige – Skolelederforeningen og Københavns Lærerforening? Vi er helt enige om, at der skal prioriteres opgaver, for vi har alle ´susende travlt´. Forberedelsen skal ligge i solide blokke, og vi vil gerne lave ordentlige arbejdsforhold. Vi er faktisk også enige om, at ved skemalægningen lægges timerne til fagene først, så lægges teammøder m.v., og derefter lægges forberedelsen, der blot ikke må ende som en residual, en rest. Det er der som nævnt ingen problemer i, når man som lederforeningen skriver til politikerne: ”Her vil vi som skoleledere selvfølgelig bestræbe os på, at lærernes ikke-planlagte tid placeres først og sidst på dagen, hvilket vi gerne vil skrive ind i aftalen”. Top, siger jeg, når lærernes ret til at råde over et beskedent rum på 5 timer også er med. Noget der er essentielt for kvaliteten af forberedelsen og for lærernes oplevelse af for første gang siden den ulyksalige lockout selv at kunne bestemme over noget af sin arbejdstid. En stærkt motiverende faktor og en måde at undgå lærerflugt på, som SKK og BUF helt overser, men som man har forstået i en række andre kommuner, hvor politikere og embedsfolk åbenbart har slukket ilden fra den kvælende lockout-retorik.

Hvad sker der i andre kommuner? I Frederikssund fx er forvaltning og lærerkreds lige nu i gang med at føre en kommunal aftale ud i livet. Hver lærer får på forhånd 300 timer/år til selvstændig disponering til bl.a. forberedelse af undervisningen og planlægning af det kommende skoleår. Der lægges nu skemaer, hvor den ugentlige tilstedeværelse er på 32 ¾ time. Hér vil man have mest muligt ud af forberedelsen og kunne tiltrække dygtige lærere. Det er da godt nok utroligt, at det sker i en Venstrestyret kommune med dårligere økonomi end København. Hér har de virkelig lagt lockouten bag sig og ser realistisk på tingene. Det gør man desværre ikke i hovedstaden, der ellers bryster sig af at have et progressivt centrum-venstre flertal, hvor man har sat ´arbejdsfællesskaber´ i centrum og har tillid øverst på dagsordenen. Det er på høje tid, at det også omfatter lærerne, der siden 2013 mest har mærket kontrol og en mistillidsdagsorden. Den blev brudt af BR´s beslutning 17. marts om, at der skal indgås en by-dækkende lokalaftale for lærere m.fl. Det skete i enighed, og det var flot.

Torsdag 22. september er der møde i Borgerrepræsentationen, hvor et beslutningsforslag fra Enhedslistens Gorm Gunnarsen om hurtigst muligt at genåbne forhandlingerne om en lokalaftale, er til behandling. Når det på Rådhuset hedder sig, at folkeskolen har topprioritet, er det nok en ret god idé – med tanken om et muligt snarligt folketingsvalg og et kommunalvalg i 2017 – at flere partier viser det i praksis. Nu må politikerne tage ansvar og vise folkeskolens lærere den tillid, at vi godt selv kan håndtere brugen af beskedne 5 timer til forberedelse.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

GalyaViabs | 15. juni 2019 KL. 14:14

f647 is 50mg canadian price

is et ses derives

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.

De kritiske røster breder sig

Lærerne står ikke alene med at være utilfredse med forholdene i folkeskolen. Nu høres kritiske røster lige fra Skolelederforeningen, de københavnske politikere og til Skole & Forældre. Der må prioriteres, siger...