AMR og TR samlet på Carlsberg

Det faglige fællesskab viser styrke og kræver frie overenskomstforhandlinger fastholdt i det, vi kender som den danske model. Andre vigtige emner var Københavns Kommunes budget 18, løft til udskolingen, MED-aftaler og demonstration: Danmark for Velfærd.

KLF | Af: Peter Garde 04. november 2017

Nyt budgetår med bedre udsigter

Det var i helt nye omgivelser, nemlig på det indbydende nye UCC i Carlsberg Byen, at der blev afholdt fælles TR- og AMR-møde på novembers første torsdag. Dagsordenen var, som KLF-formand Jan Trojaborg adviserede, en smule tung, men, skulle det vise sig, alligevel ikke udpræget trist.

Rent økonomisk er der fx nye penge til de københavnske folkeskoler og specielt til udskolingen, hvor elevernes afgangskarakterer menes at være for lave, og hvor folkeskolerne mister elever til privatskolerne. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 afsat 220 mio. kr. over fire år til at skabe en mere attraktiv udskoling, der også kan give eleverne lyst til at gå erhvervsskolevejen efter 9. klasse.

Formand Jan Trojaborg ved talerpulten i det store auditorium på Campus Carlsberg. Foto: Jan Klint Poulsen
Formand Jan Trojaborg ved talerpulten i det store auditorium på Campus Carlsberg. Foto: Jan Klint Poulsen

Den opgraderede udskoling er endnu ikke planlagt i detaljer, men de første spor lægges allerede nu inden kommunalvalget. Jan Trojaborg lovede, at KLF vil blande sig i udmøntningen af det store beløb, og han opfordrede tillidsfolkene til at informere foreningen, hvis de har særligt gode erfaringer med initiativer i udskolingen – ”det er jo jer, lærerne, der har de praktiske erfaringer”.

Blandt de kommende udskolingsinitiativer nævnes læringsforløb for fagligt svage elever og talent camps for de særligt velkørende. Der er også planer om overbygningsskoler eventuelt med særlige karakteristika eller profiler. Den løsning har dog vist sig at være svær at føre ud i livet, og de høstede erfaringer har bevirket, at KLF er skeptisk over for ideen. Andre tanker går på udvidelse af mulighederne i åben skole og brobygning, der i højere grad vægter manuelle færdigheder.

Som én vej til at forbedre udskolingen vil KLF foreslå, at der som en start i 2018 ansættes en halv lærer mere i gennemsnit pr. 500 elever, og at lejrskoler, som der er meget gode erfaringer med, men som mange skoler ikke har råd til mere, får mærkbart bedre muligheder for at blive realiseret.

Hvad er MED- og hvad er KLF-møder?

Selv om MED-aftalen har nogle år på bagen, er der stadig brug for at analysere og diskutere dens anvendelighed og begrænsninger. Næstformand Lars Sørensen navigerede sig gennem forskellige scenarier og fastslog fra starten, at den MED-aftale, vi har i Københavns Kommune, er bedre end den, der findes i flere andre kommuner. Han fremhævede det forpligtende samarbejde i TRIOen, og at vi har vores egen MED-uddannelse og arbejdsmiljøuddannelse, der varetages af Arbejdsmiljø København. Lars Sørensen opfordrede til, at hvis tillidsfolkene oplever arbejdsmiljøproblemer, der kan have generel interesse, så send et par ord til KLF.

Lars Sørensen gennemgik de vigtigste hovedpunkter i MED-aftalen, der sigter på at skabe trivsel og sundhed på arbejdspladsen, at udvikle en demokratisk kultur med plads til professionel uenighed og at give medindflydelse med det deraf følgende ansvar. Læringsplatforme er som bekendt a pain in the ass for mange – og hvordan tager de sig ud set fra en arbejdsmiljøvinkel? Lars Sørensen berettede, at ældre lærere oplever dem som tidkrævende, omstændelige og måske overflødige, mens nyuddannede er mere fortrolige med at håndtere dem.

Det blev nævnt, at det at lede er at samarbejde med andre. Samarbejde er en forpligtelse. Det er vigtigt, at tillidsfolkene er med til at diskutere, hvordan skolens budget skal udmøntes, og for at gøre det ordentligt, skal der være tidlig information, tid til diskussion, plads til indflydelse og derefter det nødvendige grundlag for beslutning.

Lars Sørensen nævnte, at emner der er omfattet af MED-aftalen, forhandles i arbejdstiden, mens fagforeningsmæssige KLF-emner diskuteres uden for arbejdstid. Han opfordrede til, at hvis der er større knaster i samarbejdet på skolen, så ring til KLFs sekretariat, der gerne vil coache fra sidelinjen. Husk også at snakke med de små faggrupper på skolen, fx HK og rengøringsfolkene, også de repræsenteres af lærernes AMR.

Næstformand Lars Sørensen gennemgik rammerne for MED-aftalen i Københavns Kommune. Foto: Jan Klint Poulsen
Næstformand Lars Sørensen gennemgik rammerne for MED-aftalen i Københavns Kommune. Foto: Jan Klint Poulsen

Som svar på flere indlæg fra salen svarede Lars Sørensen, at for-MED-møder holdes hver for sig og separat af medarbejderne og separat af ledere. Ledere, der mener, at de skal deltage i medarbejdernes for-MED-møder, tager altså fejl.

Stress, vold og trusler

Lars Sørensen opfordrede medlemmer af lokal-MED til at møde op til møderne, hvor man blandt andet diskuterer arbejdsmiljø, trivselsundersøgelser og forebyggelse af arbejdsskader.

Fra hoved-MED fortalte Lars Sørensen, at i forbindelse med arbejdsmiljødrøftelser var sygemeldinger et emne. Når der kommer en stress-sygemelding, skal man på skolen drøfte, hvordan stress kan forebygges fremover. Den sædvanlige fortolkning af lavt sygefravær som udtryk for god trivsel blev problematiseret fra salen, for hvis ledelsen skiller sig af med syge medarbejdere så hurtigt som muligt for at opnå lavt fravær og dermed et økonomisk skulderklap, er det ikke ligefrem trivselsskabende, tværtimod. Der mangler altså nogle nuancer.

Vold og trusler, støj og uro og nye medarbejdere er blandt de særlige indsatspunkter i det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Der er i øjeblikket en voldsom stigning i vold og trusler, og nyuddannede kolleger er særligt udsatte. Er der udadreagerende elever, må man sørge for, at der er erfarne lærere omkring dem og/eller sørge for ordentlig supervision. Støj er også et aktuelt tema, og det kan være nødvendigt at få udført en akustik-vurdering, hvis det er slemt. Der er ifølge kommunens funktionsprogram for byggeri relativt snævre grænser for støjniveauet.

Arbejdsmiljø København har i sin 2016 årsrapport konkluderet, at et stort arbejdspres for lærere skaber dårlig trivsel, at samarbejdet mellem pædagoger og lærere af forskellige grunde opleves som udfordrende, og at samarbejdet i TRIOen og i MED-regi opleves som positivt.

Fine aftaler, men virkeligheden …

Arbejdsmiljøet tegner et mindre flatterende billede set ude fra den travle hverdag. Det slog TR Allan Severin, Sankt Annæ, fast. Han pegede på, at MED-aftalen rummer smukke ord, men de er langt fra virkeligheden, for de fleste medarbejdere går uforberedte til mange lektioner, de har ikke tid til at holde møder, og det er umuligt at realisere de skønne hensigter.

TR Allan Severin, Sankt Annæ Gymnasium. Foto: Jan Klint Poulsen
TR Allan Severin, Sankt Annæ Gymnasium. Foto: Jan Klint Poulsen

Til det svarede Lars Sørensen, at en række skoler har fået påbud om forbedringer, og nogle skoler er derefter blevet bedre til at sortere i de politiske udmeldinger. Desuden justerer man ambitionsniveauet – for eksempel, og sådan set desværre, har nogle skoler fjernet lejrskoler eller skruet ned for tema-uger for at begrænse arbejdspresset. ”Det er nødvendigt at prioritere”, fastslog han.

Jan Trojaborg tilføjede, at på nogle skole lykkes det rent faktisk at få den travle hverdag til at forløbe nogenlunde fornuftigt. På Sølvgades Skole insisterer de på at have ’åbne døre’, og på den måde får de løst nogle problemer i døråbningen og kan spare på mødeaktiviteten.

TR Johan Elkjær, Blågård Skole, fortalte, at først mistede lærerne al indflydelse dengang i 2013, men lidt efter lidt fik de overbevist ledelsen om, at det går bedre, når man samarbejder, og nu har de en ordning, hvor de fire gange om året har ’arbejdspladsagtige møder’ – ”det har været en god proces”, fortalte han.

 

TR Johan Elkjær, Blågård Skole. Foto: Jan Klint Poulsen
TR Johan Elkjær, Blågård Skole. Foto: Jan Klint Poulsen

Valg til KLFs bestyrelse

I foråret 2018 er der nyvalg til KLFs bestyrelse. Sekretariatschef Ivan Jespersen fortalte om forløbet, der kan strække sig over flere måneder, så interesserede må følge med på KLFnet.dk. Der skal vælges formand og næstformand, derefter bestyrelse og DLF-kongresdelegerede og suppleanter ­– der er brug for måske 20 kandidater i alt, da det over en valgperiode altid viser sig, at der er brug for en eller flere suppleanter – ”så I skal ikke holde jer tilbage”, sagde han.

Han inviterede i øvrigt kommende interesserede kandidater til at kontakte ham, gerne anonymt, eller et bestyrelsesmedlem, hvis man vil høre nærmere om møder, arbejdsomfang, frikøb og andet i forbindelse med bestyrelsesarbejde.

OK 18 – vi står lidt bedre

Som det sidste, men måske det mest betydningsfulde emne på dagsordenen skitserede Jan Trojaborg nogle overordnede perspektiver for OK 18 forhandlingerne. Hovedpunktet er at fastholde den danske model, også for lærere. Det har Lærernes Centralorganisation fået fuld støtte til fra andre organisationer, der har erklæret, at de ikke vil forhandle overenskomstfornyelse, før LC og KL er i realitetsforhandlinger. Den udmelding har allerede båret frugt, idet KLs chefforhandler, Michael Ziegler, på DLFs kongres for nylig tilkendegav, at der ikke er emner, som KL ikke vil forhandle. Det er nye toner.

ILO, FNs International Labour Organization, har tidligere kritiseret den danske regering for ikke at føre reelle og afbalancerede forhandlinger i 2013.

Omkring 100 tillidsrepræsentanter og AMR'ere fra de københavnske folkeskoler var samlet i auditoriet på Campus Carlsberg. Foto: Jan Klint Poulsen
Omkring 100 tillidsrepræsentanter og AMR'ere fra de københavnske folkeskoler var samlet i auditoriet på Campus Carlsberg. Foto: Jan Klint Poulsen

Velfærdsdemonstration 7. november

Både Jan Trojaborg og Kjell Nilsson fra bestyrelsen opfordrede til stor deltagelse i en demonstration for velfærd og mod nedskæringer på dagtilbud, skoler, plejehjem og sygehuse. Demonstrationen finder sted på Bertel Thorvaldsens Plads, altså rundt om hjørnet fra Christiansborg Slotsplads der pt. er afspærret, tirsdag 7. november kl. 16.30 med fordemonstrationer fem steder i byen kl. 15.30. Forsvar vores velfærd! Vi ses.

Læs mere om demoen 7. november her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Johan Elkjær | 05. november 2017 KL. 12:02

Vedr. Blågård Skole. Jeg vil gerne præcisere, at min pointe var, at inddragelse af hele personalet giver bedre beslutninger og mere lyst til at arbejde med beslutningerne. Der har været samarbejdet hele tiden og nu er den fælles erkendelsen af direkte inddragelse der også.