Alvorlige miner til TR-møde

Der var masser af informationer til foreningens tillidsrepræsentanter, der alle var samlet i torsdags til TR-møde på Scandic Hotel i Vester Søgade. Blandt de mere alvorlige emner var forhandlingerne om en ny lokalaftale.

KLF | Af: Peter Garde 11. februar 2019
Der var stort fremmøde og mange informationer til tillidsrepræsentanterne i BUF. Foto: Peter Garde
Der var stort fremmøde og mange informationer til tillidsrepræsentanterne i BUF. Foto: Peter Garde

”Ja, vi har brug for at kommunikere meget ud til jer”, sagde KLF-formand Lars Sørensen måske advarende fra starten af mødet for tillidsrepræsentanter i BUF. Det så dog ikke ud til at forskrække nogen, og gennem de følgende tre timer blev der sat en vis struktur på den kommende tids opgaver og begivenheder set fra en KLF- og tillidsrepræsentantvinkel.

Langt fra hinanden 

De centrale arbejdstidsforhandlinger fortsætter. De tre forhandlingsparter, BUF, KLF og skolelederforeningen, diskuterer ifølge KLF-formanden den københavnske folkeskoles attraktivitet, undervisningens kvalitet og de ansattes arbejdsmiljø. Der er indtil videre opnået enighed om, at der eksisterer problemer, og hele forhandlingsdelegationen har besøgt tre skoler for at få nærmere kendskab til situationen. KLF tager i forhandlingerne udgangspunkt i generalforsamlingsvedtagelserne i 2018. 

”Vi står langt fra hinanden”, konstaterede Lars Sørensen og undrede sig over, at forvaltningen tilsyneladende er tilfreds med den eksisterende lokalaftale, der blandt andet ikke har kunnet forhindre, at der er en meget høj personaleomsætning på de københavnske folkeskoler, at 64 procent af lærerne er udskiftet i løbet af de sidste 5 år, og at 600 i lærerjob er uden læreruddannelse. 

”Det er vores indtryk, at forvaltningen ønsker at løse problemerne på det lokale ledelsesniveau, men vi ser, at det ikke sker. Der er tilfredshed blandt lærerne med de fem ikke-tilstedeværelsesbundne timer, men tiden udhules af andre aktiviteter. Den individuelle forberedelse bliver hele tiden taberen, og kompensationen for tabt f-tid leveres sjældent.” 

Problematiske arbejdsvilkår for alle

I dagligdagen oplever lærerne, at et stort antal elever har brug for en særlig indsats, og klasselæreropgaverne er vigtige. Nyuddannede lærere står foran en kæmpe udfordring, og ”det er svært at være ny i et system, der er i underskud”, som Lars Sørensen beskrev det.

En ny lokalaftale om arbejdstid når ikke som håbet at være på plads inden vinterferien. Det er et vigtigt mål at få sat skønnet tid på opgaverne, selv om forvaltningen stritter imod. På nogle skoler bruger man farvekoder som symbol på en opgaves omfang. Andre emner som inklusion og målstyring drøftes også. 

Sidse Lund, Gerbrandskolen, påpegede fra salen, at det for hende ikke er altafgørende, hvor meget hun skal undervise, ”men det der betyder mest, er alle de andre opgaver plus inklusion, der tager så meget tid og koster meget bøvl. Vi står helt alene med det. Eleverne slår os, og ekstraopgaverne kommer væltende. Vi magter det ikke.”

Til det fremførte Kira Schlifer, Randersgades Skole, at vi da stadig mener, at 26 ugentlige lektioner er for mange.

Næste mere fyldige punkt handlede om den kommende tid, som konsulent Anne Lindegård kaldte den travleste for tillidsrepræsentanterne. Klik her for præsentation fra mødet.

KLFs internatkurser for nyuddannede

Foreningens internatkurser for nyuddannede lærere afholdes i februar og april, og 33 unge kolleger er lige vendt hjem fra Hotel Storebælt. Bestyrelsesmedlem Jane Pilegaard fortalte om de meget positive indtryk, hun kom hjem med fra kursusdagene. Bedst er det, hvis en skole kan sende alle de nye lærere af sted på samme kursus, for det giver dem nogle fordele at være sammen, men alternativt er en fordeling på de to kurser også en god mulighed.

De nye unge oplever stor støtte fra kolleger på deres skole, men få oplever megen opmærksomhed og interesse fra ledelsen, forlød det. Bestyrelsesmedlem Janne Riise tilføjede, at ofte er det fra skoleårets start helt lavpraktiske dagligdags tips, de unge har brug for – fx hvordan kopimaskinen virker.

Forflyttelsessituationen

Da Københavns skoler er at betragte som ét ansættelsesområde, vil overtallige lærere blive tilbudt job på skoler, der mangler lærere, hvis fagkombinationen duer, og hvis ellers den pågældende lærer udfører sit job upåklageligt. En forflyttet lærer skal kunne indgå godt og solidt på en ny arbejdsplads, og forflyttelsen skal gennemføres på fair og gennemskuelig vis.

Konsulent Nina Boertmann understregede, at selv om en forflyttelsessituation for den enkelte kan se bekymrende ud, kan det anbefales, at man har is i maven, det skal nok gå, og understreges skal det, at hele ordningen har det højere formål at give de ansatte sikkerhed i ansættelsen.

Fagpolitiske begivenheder

Den såkaldte blokade foran nogle Sputnik-skoler blev erklæret lovlig i arbejdsretten, fordi lærerne på skolerne er ansat til at undervise i henhold til folkeskoleloven, og derfor skal de organiseres i lærerforeningen og ikke i Socialpædagogernes Landsforbund, fortalte næstformand Inge Thomsen. LC har tidligere forsøgt at få en forhandling med Sputnik, men de siger njet.

Blokaderne, der i praksis er ganske fredsommelige samtaler med lærere og forældre foran skolerne, foregår 7.45-8.45, og interesserede er velkomne til at være med – kontakt foreningen.

KLF påtænker at arrangere en demonstration 28. februar kl. 16.30-17.30 ved bagindgangen til Københavns Rådhus før mødet i Borgerrepræsentationen – hvis altså Sputnik stadig ikke forhandler, da kommunens udnyttelse af et prismæssigt discount-tilbud anses for social dumping. 

Der er også en invitation til ’Tak for støtten’-konference onsdag 27. februar kl. 10-15.30, Nyropsgade 25. Konferencen er en markering af skulder-ved-skulder demonstrationerne ved OK 18, der viste viste, at styrke og solidaritet, fagbevægelsens kerneværdier, kan skabe resultater for alle. Konferencen er også et oplæg til OK 20 og OK 21.

Trivselsundersøgelsen TU19

”Kan den undersøgelse bruges til noget?”, spurgte Lars Sørensen retorisk her midt i de mange beretninger om mistrivsel, og hvordan vi kan kæmpe imod. Konklusionen var, at det er vigtigt, at så mange ansatte som muligt besvarer undersøgelsen, fordi den kan give et billede af, hvordan medarbejderne har det på deres kommunale arbejdsplads. 

Lars Sørensen gennemgik nogle spørgsmål, og hvordan eventuelle svar kan bruges i det videre arbejde. Et spørgsmål om den ansatte har været udsat for fx følelsesbelastende situationer er meget bredt, men kan konkretiseres præcist i et svar, der eventuelt beskriver problemer med inklusion, slag, spark og anden ikke-acceptabel optræden, hvis man har været ude for det. 

Budget – færre penge til at drive skole

En reduceret pris- og lønfremskrivning bevirker, at en tosporet skole gennemsnitligt mister en halv lærerstilling i år svarende til en hel lærerstilling fra august i år, hvis besparelsen først udmøntes fra det nye skoleår, og det bliver til adskillige lærere på en stor skole. Dertil kommer, at privatskolefrekvensen er faldet med et par procent i København blandt andet i forbindelse med lukning af nogle privatskoler, så nu er der flere elever i folkeskolerne, men beklageligvis ikke flere penge, da elevtallet beregnes pr. 5. september. Selv sådan en succeshistorie kan få en negativ udgang i Københavns Kommune.

I forvejen slås de københavnske skoler med, at de har forholdsmæssigt 2,5 lærer mindre end i de øvrige større byer (jf. 6-by samarbejdet). København har desuden forholdsmæssigt langt større sociale problemer at klare. KLF vil ifølge formanden forsvare lærernes kerneopgave og sørge for god undervisning og trivsel for eleverne. Og kvaliteten i de bydækkende enheder som UiU, CSV og meget aktuelt UU skal fastholdes. 

Der blev konkluderet, at den sidste kamp er ikke kæmpet for folkeskolen og hele den offentlige sektor. 

MeeBook og den betændte læringsmålsstyrede undervisning

Som sidste punkt på mødet fortalte bestyrelsesmedlem Thomas Roy Larsen om den dialog, foreningen har fået i stand med Fagligt Center om MeeBook og desuden også møder med Børne- og Ungdomsudvalget. Tilsyneladende har en del politikere ment, at de med folkeskolereformen skulle indføre en læringsportal og læringsmålsstyret undervisning.

På baggrund af de pinlige afsløringer i Undervisningsministeriet af læringsmålsstyringens absolut uvidenskabelige opståen er det nu en opgave for det københavnske Børne- og Ungdomsudvalg at revidere nogle vedtagelser, der blev gjort i 2014. 

Således har børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen udtalt, at i København har vi friere rammer for brug af læringsportaler, end de har i Århus, der er blevet kendt for at løsne stramme krav. Og BUFs forvaltningschef Tobias Stax har udtalt, at det eneste krav han har stillet til MeeBook er, at der findes en elevplan plus en tilgængelig årsplan.  

Her er der altså et meget vigtigt område, som KLFs bestyrelse nu vil forsøge at udrede, og Thomas Roy Larsen gav denne opfordring til tillidsfolkene: ”Vi må alle ud og tage diskussionerne på vores skole. Hvad har skolelederen, og hvad har områdechefen besluttet og hvorfor?

Vedr. gennemgang af lokale lønforhandlinger – hent slides her.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.