Årets første TR-møde

Information på information slyngede sig fra emne til emne ved det ekstraordinære TR-møde i går, torsdag 27. august på Peder Lykke Skolen. Det var årets første, der kan blive efterfulgt af syv mere i årets løb takket være en lille forbedring i det forståelsespapir, KLF er blevet enig med BUF om for dette skoleår.

KLF | Af: Peter Garde 30. august 2015
TR-møde på PLYS. Foto: Peter Garde
TR-møde på PLYS. Foto: Peter Garde

Nyheden er redigeret 1. september kl.16.45. Af den oprindelige artikel fremgik det ikke, at næstformand Lars Sørensen genopstiller til hovedstyrelsesvalget. 

Formand Jan Trojaborg bød velkommen til mange nye tillidsfolk og suppleanter og præsenterede foreningens bestyrelsesmedlemmer og sekretariat. Bestyrelsen har netop diskuteret, hvordan TR-møderne kan gøres mere målrettede i forhold til foreningens forskellige medlemsgrupper, så folkeskolerne ikke løber med al opmærksomheden. I dag kommer medlemmerne blandt andet også fra voksenundervisningen, de små skoleafdelinger på hospitalerne og fra grundskolerne på gymnasierne i Københavns Kommune. 

Jan Trojaborg stillede de nye tillidsrepræsentanter i udsigt, at foreningen har høje forventninger til deres indsats, der er vigtig, vanskelig og arbejdstung:

”I møder store udfordringer i jeres arbejde på skolerne i forhold til kollegerne, i Trioen og i MED-udvalg. Samtidig kan I regne med, at vi i bestyrelsen og sekretariatet vil støtte jer alt det, vi kan.”

Hold kontakt med foreningen

Formanden opfordrede tillidsfolkene til at holde god kontakt til foreningen, fordi den er helt afhængig af de informationer, den modtager ude fra skolerne. Vi har jævnligt møder med områdecheferne, der gerne vil lytte, hvis der er problemer.

”Husk også at møde op til den Ordinære Generalforsamling i oktober. Det er i en forening som KLF årets store begivenhed. I repræsenterer medlemmerne, men husk også at tage nogle kolleger med. På nogle skoler, hvor TR’en er lidt ihærdig, kommer der en hel flok. Stort fremmøde giver styrke!”

Der blev også mindet om, at tillidsrepræsentanten skal huske at byde nye kolleger velkommen og forklare, hvordan en TR varetager deres interesser, og at det derfor er en god idé at melde sig ind i foreningen. På enkelte skoler har en lidt større gruppe lærere afstået fra at melde sig ind, og det er uheldigt, for det kan give indtryk af, at det er legitimt. Et medlemskab er ganske vist frivilligt, men det kan være til endog meget stor gavn for den enkelte.

Der har været en del tekniske vanskeligheder med foreningens hjemmeside, klfnet.dk, men der er nu flere velfungerende elementer, og formanden opfordrede tillidsfolkene til at bruge den. Man kan skrive om alt det, der fylder vores skolehverdag, ros eller klager, oplevelser og gerne også de gode historier. Hjemmesiden lægger begge op til dialog – brug den. 

Andet år med reformen

Hvordan går det? Det er meget forskelligt fra skole til skole og kommune til kommune.  Samme store forskelle findes, når man ser på sygefravær. I København har udsvinget spændt over et fald på 3 procent til en stigning på 29 procent. Der kan være mange grunde til det fra ledelse og arbejdsmiljø til de alt for mange opgaver i forhold til tiden. Det store udsving kan også skyldes helt forskellige udgangspunkter, blev det nævnt fra salen, fx vil et mega højt, der falder lidt udvise et positivt udslag. Fælles for alle årsager er, at man helst skal kunne dokumentere dem, når de diskuteres. 

En positiv udvikling på landsplan er det, at stadigt flere kommuner laver et forståelsespapir med den lokale lærerkreds på trods af, at Kommunernes Landsforening har gjort, hvad den kunne for at forhindre det. Blandt politikerne på Københavns Rådhus spores en stigende forståelse for, at det er nødvendigt at tilgodese skolerne i Budget 16, og at det, der de seneste år er blevet vedtaget på Christiansborg, måske ikke alt sammen er lige smart.

Det er bekymrende, at så mange kolleger vælger at forlade vores folkeskoler, og en ny undersøgelse lavet af DR viser, at 61 procent af lærerne overvejer at forlade skolen.

I København har den administrerende direktør Else Sommer forladt sit job for at finde nye udfordringer. Jan Trojaborg kvitterede for flere gode resultater på nogle områder, men efterlyste et kendskab til skolen blandt topchefer. Det havde ind imellem været svært at trænge igennem, fordi der manglede en grundlæggende forståelse for skoledrift, og han håbede, at den nye chef, Tobias Stax, vil være mere lydhør og åben for at inddrage organisationerne.

Faktuelle punkter

Hvornår begynder et døgn? Klokken 00.01, eller når du vågner, eller når skolelederen siger, at det begynder? Svaret ligger måske lige på tungen, men så let er det ikke i det arbejdsretslige system. Sekretariatschef Ivan Jespersen orienterede om mere faktuelle punkter herunder afgørelsen før sommeren i den faglige voldgift om arbejdstimer på en lejrskole – se nærmere på KLF’s hjemmeside.

På ud- og hjemrejsedage ansættes timetallet konkret men ofte for lavt, og på de mellemliggende dage er det maximale timetal på 14 timer. På alle dage viser det sig, at lærerne skal arbejde gratis i større eller mindre omfang. Hvis en tredje lærer er med, forbedrer det mulighederne for nødvendig hviletid, men et råd var, at lærerne på skolerne inddrager og tilkendegiver over for skolebestyrelsen, at man ikke ønsker at tage på lejrskole under de aktuelle vilkår, der er lagt i lov 409. Men det er stadig i skolelederens lod at kunne pålægge lærere at tage med.

I øjeblikket er der ingen aftale om efter- videreuddannelse, men ifølge lov 409 skal en lærer have den tid, der er brug for til øget tid til transport, kursus- og uddannelsestid, forberedelse og opgaveskrivning. Den beregning udføres ikke tilfredsstillende på alle skoler.

Ansættelsesbreve og lønaftaler tjekkes i foreningen, og på grund af det meget høje antal nyansættelser er sekretariatet lidt bagud i øjeblikket, men det forventes indhentet om cirka to uger. Også tillidsrepræsentanterne skal huske at gennemgå papirerne, for nogle oplysninger findes kun på skolerne og ikke hos KLF. Tjek fx team-, vejleder-, koordinator-, undervisnings- og tosprogstillæg. Er det udvidede undervisningstillæg talt med?

Mange lærere har mere end 750 timer, og set fra lommeregneren skulle alle lærere i København have 47 timer oven i de 750, men kun mindre end halvdelen synes at være udbetalt i penge – 8-9 mio. kroner skønnes at ligge for enden af regnbuen.

Det kniber stadig med at sikre en sammenhængende og effektiv tid til individuel og fælles forberedelse. Det skal forbedres og drøftes i dialog med skoleledelsen.

Tosprogede, modersmålslærere og DLF

Konsulent Anne Lindegård beskrev de ændringer, der er sket for tosprogede lærere og modersmålsundervisningen. Hun opfordrede tosprogede lærere til straks at kontakte foreningen, hvis de er indstillet til afsked og får tilbudt modersmålsundervisning – de skal i den situation ikke modtage tilbud om at påtage sig  modersmålsundervisning, da de da risikerer at miste den godtgørelse, de er berettiget til.

I begyndelsen af september afholder DLF kongres, og i december er der valg til DLF’s hovedstyrelse. KLF’s næstformand Lars Sørensen meddelte, at Jan Trojaborg ikke genopstiller til hovedstyrelsen, men vil koncentrere sig om KLF. Indtil nu ved vi, at næstformand Lars Sørensen og medlem af KLF’s bestyrelse Kjell Nilsson samt arbejdsmiljørepræsentant Line Baadsgaard, Skolen på Islands Brygge, stiller op ved valget til hovedstyrelsen i København. Lars Sørensen berettede desuden om større arbejdsmiljøinitiativer, hvor lærernes forhold skal belyses. 

Budget 2016

I den kommende tid skal Københavns Kommunes budget for næste år vedtages. Rammen for den kommunale service bliver af denne og de tidligere regeringer år for år gjort strammere, og København skal spare 100-150 mio. kr. i hver forvaltning. Samtidig har Københavns Kommune mere end en milliard kroner på kistebunden.

På skolerne kan vi konstatere, at vi har stadigt flere elever til stadigt færre lærere. Udgiften til undervisningspersonale pr. elev er 1.000 kr. lavere end i andre større byer. Trivselsundersøgelsen viser, at de københavnske lærere ligger helt i bund. Antallet af tosprogede elever er væsentligt højere i København. For få elever går videre og gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er nok at bruge pengene til, og KLF opfordrer derfor politikerne til at have fokus på kerneydelsen og arbejdsmiljøet.

Foreningens hæderspris

Til slut opfordrede formanden til, at man indsender forslag om hvem, der kan være kandidat til foreningens hæderspris, Den Gyldne Pegepind, der overrækkes ved den ordinære generalforsamling. Forslag skal være foreningen i hænde senest fredag 11. September kl. 12, se hjemmesiden.

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.