Opstillingsgeneralforsamlingen

Dato: 20-02-2020 , Kl. 16:30 til 20:00
Hvor: Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

Selve opstillingsgeneralforsamlingen finder sted torsdag 20. februar 2020 kl. 16.30

i Scandic Falkoner:

Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent.
 2. Valg af referenter.
 3. Fastsættelse af forretningsorden.
 4. Opstilling af kandidater til formandsvalget og næstformandsvalget.
 5. Opstilling af mindst 6 kvindelige og mindst 6 mandlige kandidater til valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Opstilling af kandidater til valget af supplerende kongresdelegerede.

 

Ad. 1: Bestyrelsen foreslår Malene Brandt Nielsen, Skolen ved Sundet samt Ivan Jespersen som hjælpedirigent.

Ad. 2: Bestyrelsen foreslår, at Vinni Hertz og Bente Grønbæk Bruun fra KLF’s sekretariat vælges til referenter.

Ad. 3: Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden, som har været anvendt ved sidste opstillingsgeneralforsamling:

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og hjælpedirigent. Dirigenten leder valget af referenter. Forhandlingerne optages på bånd til støtte for udarbejdelse af referat, jf. vedtægtens § 10. Stemmetællingsudvalget fungerer som stemmetællere.
 2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.
 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.
 4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Taletiden er for kandidater til formands- og næstformandsposten begrænset til 8 minutter, for kandidater til bestyrelsen i øvrigt er der 5 minutters taletid, og for kandidater som kongresdelegerede er der en begrænsning på 3 minutter. Kandidater, der ønsker at opstille til alle valg, har kun taletid en gang, men skal under de respektive punkter bekræfte, at de kandiderer. Dirigenten kan bestemme, at taletiden for øvrige indlæg begrænses.
 5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Generalforsamlingen kan dog ændre denne rækkefølge. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes §§ 5. 

Ad. 5 og 6: Københavns Lærerforening har i den kommende kongresperiode 19 pladser som kongresdelegerede i DLF. Bestyrelsesmedlemmerne er kongresdelegerede i DLF. Suppleanter til bestyrelsen indgår også som delegerede i DLF´s kongres. Da KLF i næste valgperiode til kongressen har 19 kongresdelegerede betyder det, at bestyrelsen med 9 personer samt 4 suppleanter til bestyrelsen udgør de 13 kongresdelegerede (dog kun 12 hvis Katrine Fylking genvælges til bestyrelsen, da hun som hovedstyrelsesmedlem i DLF automatisk er kongresdelegeret. Det betyder, at der skal 6 eller 7 yderligere kongresdelegerede. Ved valget af kongresdelegerede har hver enkelt 7 stemmer.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.